Verkeer veiliger door kennisinzet

Nieuws | de redactie
28 januari 2010 | In ons steeds drukkere land is het aantal verkeersdoden spectaculair gedaald: van ruim 3000 naar circa 750 per jaar. Dat kon mede door toegenomen wetenschappelijke kennis. "Een indrukwekkend resultaat, maar het aantal slachtoffers kan nog verder omlaag," zegt prof. Wegman in zijn Delftse oratie.

“Verkeersongevallen vormen nog altijd een enormekostenpost, geschat op 12,3 miljard euro in 2003. Het isinteressant dit bedrag af te zetten tegen de filekosten -2,6 tot3,6 miljard- en de milieukosten: 3 tot 8 miljard.” VolgensWegman is het tijd voor een nieuwe fase in hetverkeersveiligheidsbeleid. Het gevoerde beleid heeft grenzenbereikt: minder dan 1 procent van alle afgelegde kilometers wordtonder invloed verreden en meer dan 90 procent van automobilistendraagt de autogordel.

Van 10 naar 2 procent

Ook het aantal verkeersdoden op zogenoemdeverkeersongevallenlocaties is gedaald van 10 procent naar minderdan 2 procent. Er is met andere woorden geen makkelijke winst meerte behalen. ‘Er is nu heel gericht beleid nodig om de nogresterende gevaren op te sporen en het bijbehorende menselijkgedrag te veranderen.’

Een belangrijk deel van de onveiligheid komt voort uit gewoongedrag van gewone burgers in gewone omstandigheden, en niet vancrimineel verkeersgedrag van manifeste regelovertreders. ‘Vanuitdat perspectief en omdat veel grote problemen inmiddels zijnaangepakt, is nu een systeemgerichte aanpak geboden gericht op hetinherent gevaarlijke karakter van het huidige wegverkeer. Het is detaak van ontwerpers en beheerders van onderdelen van hetwegverkeerssysteem de omstandigheden zo te maken dat die gewoneburgers, die nu eenmaal fouten maken, niet afgestraft worden voorhun fouten met ernstig letsel’, stelt Wegman.

Schat aan informatie

Wegman mikt ook op nieuwe onderzoeksmethoden. ‘Het istegenwoordig mogelijk chauffeurs bijvoorbeeld een jaar te volgenmet cameraatjes in de auto en die gegevens op te slaan om later tekunnen analyseren. Het grote voordeel is dat je feitelijkeinformatie verzamelt over gedrag van de weggebruiker, ook insituaties van bijna-ongevallen en werkelijke ongevallen. Dat geefteen schat aan informatie.’

‘Door Virginia Tech (VS) is de zogenoemde 100-car studyuitgevoerd, waarin honderd voertuigen een jaar lang metwaarnemingsapparatuur werden uitgerust. En in de VS startbinnenkort een onderzoek met 2000 voertuigen die twee jaar gevolgdzullen worden. We willen dit ook in Europa gaan doen en er is vorigjaar een start mee gemaakt. Ik heb hier hoge verwachtingen vanomdat het ons veel kan leren over het gedrag van deweggebruiker.’

Water bij de wijn

‘Het aantal verkeersslachtoffers kan sneller omlaag door meer teinvesteren in preventie, infrastructuur en voorzieningen voorverkeersmanagement.’, zegt Wegman. ‘Deze investeringen blijkenbovendien maatschappelijk rendabel te zijn. Er is dus geenfundamenteel beletsel om ze door te voeren, het is veeleer eenkwestie van politieke prioriteiten. Maar wat betreftverkeersveiligheid, wordt nog wel eens op verschillende manierenwater bij de wijn gedaan. Soms ontbreekt de precieze kennis overhoeveel water bij de wijn wordt gedaan.’

Wegman bepleit de benodigde kennis systematisch te gaanverzamelen en beschikbaar te stellen aan degenen die beslissingenmoeten nemen over het verkeer en de verkeersveiligheid.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK