Verschraling bèta-aanpak dreigt

Nieuws | de redactie
14 januari 2010 | Met dank aan impulsen vanuit het Platform Bèta Techniek is de samenwerking tussen HO-instellingen en vo-scholen rond de bètavakken enorm verbeterd. Maar als de financiering na 2010 opdroogt, zullen lopende projecten stopgezet worden. Dat overweegt reeds nu een kwart van de HO-instellingen.

Slag om de arm

Op het symposium Bèta door de ketenwaarschuwde prof. Taede Sminia, voorzitter van deexpertcommissie van het Sprint-programma, daarom voordreigende verschraling. “Na al die jaren van investeringen in gelden nature, zou het toch te gek zijn als er gestopt wordt. Steedsmeer instellingen houden een slag om de arm, zeggen dat als zemoeten gaan bezuinigen, de ketenaanpak dan niet zal wordenontzien.”

Sminia ziet nu nog een concentratie op instroom. “Dat iseen te smalle focus. Het gaat om instroom, doorstroom en uitstroom.Concentreren we ons op onze toeleveringsbedrijven, dan verduurzamenwe geenszins. We hebben de afgelopen veel initiatieven genomen omhet bètatechnisch onderwijs te versterken, we zien nu een dreigendeverschraling op de VO-HO-keten omdat men zegt: we moeten ons welconcentreren.”

Sminia baseerde zich hierbij op een quick scan van Dialogicuit 2009. Daaruit bleek overigens ook dat 60% van de hogeronderwijsinstellingen de ketenaanpak wel wil volhouden en dat 16%zelfs denkt aan uitbreiding.

Uit het isolement

Minister Plasterk – vorige week helaas ook alziek bij de huldiging van de ScienceGuide Student van 2009- was het Kamerdebat tot 3 uur ’s nachts over ‘hetIrak-rapport Davids’ opgebroken. Bij monde van zijnsecretaris-generaal Koos van der Steenhoven prees hij de aanwezigenvoor hun inspanningen van de afgelopen jaren: “Bètatechniek is uitzijn isolement.”

Verbeteringen ziet hij vooral bij het aantal scholieren dat vooreen bètaprofiel kiest. De toename van de keuze vanN-profielen steeg in het VWO met 69%, in het HAVOmet 71%. De instroom in bètatechnische opleidingen ophogeschool en universiteit is weliswaar ook toegenomen, maar hetkan nog beter. “We gaan niet stilzitten. Aandacht voor bètatechniekblijft belangrijk. Ik verwacht dat we de stijgende lijn kunnenvolhouden, dat we ook de ketenaanpak kunnen volhouden.”

Hoe de minister dat denkt te realiseren, werd niet duidelijk uitzijn speech noch uit de bijbehorende aantekeningen die Koos van derSteenhoven met veel humor voorlas. Wel lijkt het dat de ministerdit vooral van nieuwe initiatieven verwacht, zoals het sectorplannatuur- en scheikunde.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK