Alles is politiek, zelfs een potscherf

Nieuws | de redactie
15 februari 2010 | Een onderzoeker in Jeruzalem meldde in januari dat hij met potscherven had aangetoond dat de bijbel eeuwen ouder is dan tot nu toe is aangenomen. Volgens bijbelwetenschapper Klaas Spronk ligt het genuanceerder. Hij wijst erop dat in de discussie over de ouderdom van bijbelse teksten ook heel andere motieven een rol spelen.

Almanah

Meer dan een jaar geleden ontdekte archeoloog YosefGarfinkel van de Hebrew University bijzondere potscherven bij eenopgraving nabij Jeruzalem. Aanvankelijk lukte het de geleerden nietom te ontcijferen of de inscripties inderdaad Hebreeuws waren ofeen andere lokale taal.

Na enige tijd lukte het Gerson Galil, hoogleraar bijbelse studiesaan de Haifa Universiteit, er wel wijs uit te worden.Galil stelde vast dat het inderdaad om Hebreeuws ging. “Ituses verbs that were characteristic of Hebrew, such as asah (‘did’)and avad (‘worked’), which were rarely used in other regionallanguages,” zei Galil tegen LiveScience. “Particular words that appear in the text,such as almanah (‘widow’) are specific to Hebrew and are writtendifferently in other local languages.”

Honderden jaren ouder?

Hij voegde daar een bredere conclusie aan toe: “Itindicates that the Kingdom of Israel already existed in the 10thcentury BCE and that at least some of the biblical texts werewritten hundreds of years before the dates presented in currentresearch.” Zijn collega Klaas Spronk, hoogleraar aan deProtestantse Theologische Universiteit, geeft aan dat dezevondst inderdaad heel bijzonder is, “omdat er – als deinterpretatie van de archeologische gegevens klopt – nog nooit zo’noude tekst in het Hebreeuws is gevonden.”

Maar met de daaraan verbonden conclusies heeft Spronk meer moeite.”De conclusies die eraan verbonden worden zeggen echter meer overde voortgaande discussie over de ouderdom van de teksten van hetOude Testament en de historische betrouwbaarheid van de daarinbeschreven verhalen dan over de gevonden tekst zelf.”

Historische wortels

Over het algemeen wordt aangenomen dat grote delen van het OudeTestament de ons bekende vorm gekregen hebben in de zesde eeuw voorChristus. “Daarbij gaat men er wel van uit dat men gebruik maaktevan bestaande bronnen die soms al vele eeuwen ouder waren. Dus zonieuw is de in het artikel weergegeven opvatting niet.” Ook kan opgrond van de gevonden potscherven niet worden vastgesteld dat hetkoninkrijk Israël inderdaad in de 10e eeuw voor Christusal bestond.

“Een element dat in dit soort berichten ook nog wel eens een rolspeelt is dat de nu gevonden oude Hebreeuwse tekst nog eens bewijsthoezeer Israël historisch geworteld is in dit gebied. In de huidigediscussies over het land en zijn rechtmatige eigenaars wordt ditdoor sommigen gebruikt als argument tegen Palestijnse claims. Hetgeeft nog eens aan dat de berichtgeving over deze vondst vermengdis met archeologisch gezien onzuivere motieven”, zo stelt Klaas Spronk.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK