De hokjesgeest voorbij

Nieuws | de redactie
22 februari 2010 | Marijk van der Wende (AUC) ziet geen reden om het hoger onderwijsstelsel te hervormen. We zouden ons moeten richten op het verwijderen van obstakels in het huidige stelsel, het aanbieden van flexibele leerwegen en het bevorderen van excellentie, stelt zij. “Wees blij dat binariteit nog bestaat!”

Bij het afscheidssymposium van HHS-voorzitter Pim Breebaartschetste Van der Wende (dean van het AUC en voorzitter van debelangrijkste denktank van de OECD op HO-terrein) de toekomstvan het hoger onderwijs. “De massaliteit heeft het Nederlands hogeronderwijslandschap de afgelopen decennia veranderd. De verhoogdeparticipatiegraad vraagt om bredere toegang enerzijds en om hetbevorderen van excellentie anderzijds.”

“De vraag is nu of het huidige stelsel van hoger onderwijs dezeuitdaging kan volbrengen. Het Nederlands onderwijssysteem staatbekend om haar goede prestaties wat betreft de ‘mainstream’, maarlaat veel liggen ten aanzien van studenten uit kansarmeonderwijsmilieus en de excellente bovenlaag van destudentenpopulatie.”

Van der Wende stelde dat de bewering algemeen geaccepteerd isdat een diversere studenteninstroom om een meergedifferentieerd aanbod van hoger onderwijsprogramma’s vraagt. “Eendiverse instroom qua studenten is wenselijk in onze multicultureleen globaliserende samenleving. Als we willen dat onze studentenactieve, verantwoordelijke burgers van de toekomst worden, is hetessentieel dat ze in aanraking komen met andere culturen eninzichten.” In een internationale collegezaal kunnen jongeren veelvan elkaar leren, zo stelde zij. “We will learn more from thosepeople, those ideas, and those phenomena that we do not know, thanfrom those we know only too well.”

“Een diversere studentenpopulatie creëert een uitdaging voor hetsysteem van hoger onderwijs in Nederland. Het vraagt om eenheroverweging ten aanzien van het programma-aanbod entegelijkertijd het handhaven van hoge standaarden in termen vanleeruitkomsten en het eindniveau van onderwijsprogramma’s.”

Het beter benutten van de opties binnen het huidige hogeronderwijsstelsel prefereert Van der Wende boven eenstelselhervorming. Nederland heeft allang eenzelfde differentiatiein zijn HO als California. Dat de West Coast een model voorons land is, acht zij daarom een misverstand. “Wees blij datbinariteit nog bestaat en de stammenstrijd daarover steeds meerwegvalt! We hebben wel wat anders te doen in het hoger onderwijs,zou ik zeggen. Laten we de hokjesgeest vooral achter onslaten.”

Er zijn volgens Van der Wende veel wezenlijker problemen waarons HO zich op zou moeten focussen. Voornamelijk op het gebied vanLeven Lang Leren, het erkennen van elders verworven competenties(EVC) en het afstandsonderwijs presteert Nederland ook volgens delaatste OESO-review niet goed. “Het is dan ook van belang dat we deassociate degree, de doorstroom van het hbo naar het wo en de optievan flexibele leerwegen beter gaan benutten.”

Ten slotte ziet Van der Wende veel in een inkomensafhankelijke’graduate contribution’, in plaats van het huidige systeem vanstudiefinanciering. De vrijgekomen middelen worden wat haar betreftgeïnvesteerd in de kwaliteit van het hoger onderwijs.

Het vervangen van de studiefinanciering door een sociaalleenstelsel is overigens met name voordelig voor studentes. U leesthaar analyse dat ’the boys will be paying for the girls’ hier.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK