Jonge docenten honkvaster dan vermoed

Nieuws | de redactie
17 februari 2010 | Jonge docenten aarzelen vaak over hun loopbaan, maar uiteindelijk verlaat 4% ook echt het VO. Ouderen die overwegen uit het onderwijs te vertrekken, klagen meer over werkdruk en interne communicatie.

Dit blijkt uit het rapport ‘Vertrekredenen jonge docenten in hetvo’ van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt. Vanwege hetgroeiende lerarentekort is het belangrijk om te weten hoe groot deuitstroom van leraren is en wat de vertrekredenen zijn.SBO-directeur Freddy Weima vindt het beeld dat uit deze analysespreekt opmerkelijk: “Dat vooral in het onderwijs veel personeelvan jonger dan 35 jaar het vak verlaat of wil verlaten, dat kloptniet. Als leraren al op eigen initiatief vertrekken, wisselen zijvooral van onderwijswerkgever.”

Tussen de jonge leraren die een andere baan zoeken, zittenwaarschijnlijk ook leraren met een tijdelijke aanstelling ofdeeltijdbaan. Ze zoeken vooral een baan op een andere school.Jongeren overwegen wel vaker dan ouderen een baan buiten de eigensector. Maar een andere baan zoeken of overwegen betekent nietaltijd een vertrek.

Jonge leraren, die het vak wel verlaten, hebben als belangrijksteredenen: inhoud van het vak (22 procent), werkdruk (13 procent) enbeperkte loopbaanmogelijkheden (10 procent). Zittende jonge lerarenzijn vaak tevreden over de inhoud van het werk; een stijgendeuitstroom van jongeren ligt daarom niet voor de hand.

Oudere leraren, die overwegen te vertrekken, zijn vaker ontevredenover de werkdruk, de hoeveelheid werk en de interneinformatievoorziening en communicatie. Daarnaast zijn zij meertevreden over de inhoud van het werk dan leraren die daadwerkelijkvertrekken. Het SBO blijft de redenen voor het verlaten van hetleraarsvak meten. Gezien het toenemende lerarentekort, mag deuitstroom niet stijgen, vinden de onderwijsorganisaties.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK