Onderwijsraad pleit voor nuchterheid

Nieuws | de redactie
16 februari 2010 | Het werken aan gedragsproblemen begint met sterk onderwijs door een professioneel lerarenteam. Dit gebeurt in een duidelijk gestructureerde school met heldere regels, stelt de Onderwijsraad in een nieuw advies. De lerarenopleidingen moeten hier op in leren spelen.

In het advies De school en leerlingen metgedragsproblemen staan de volgende vragen centraal: Hoe kanhet onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen verbeterd worden?Welke rol heeft de overheid hierin?

De Onderwijsraad stelt daarin dat het werken aangedragsproblemen begint met sterk onderwijs door een professioneellerarenteam. Dit gebeurt in een duidelijk gestructureerde schoolmet heldere regels. Daarbinnen is er voldoende aandacht en ruimtevoor persoonlijke relaties tussen leraren en leerlingen.

Het basiszorgaanbod bestaat uit een helder pedagogisch-didactischestructuur waarin gewenst gedrag wordt vastgesteld, geoefend enbeloond en ongewenst gedrag wordt genegeerd en zo nodigbestraft.

De raad is van mening dat een nuchtere houding ten aanzien vanclassificatie van probleemgedrag gewenst is. Hij vraagtbetrokkenen als de scholen, leraren maar ook de overheid dezehouding te onderschrijven en uit te dragen. Het etiketteren van eenprobleem of een stoornis kan helpen, maar hindert soms ook in deverdere loopbaan van de leerling. Het gaat erom leerlingen op tevoeden tot zelfverantwoordelijkheid.

Signaleren van (probleem)gedrag is goed, maar diagnosticeren isvoorbehouden aan experts. De leraar heeft een cruciale rol in hetomgaan met gedragsproblemen, en hij (of zij) verdient steun van deschool. Dit kan de school doen door een duidelijke visie te hebben,heldere verwachtingen uit te spreken, ruimte te bieden voorprofessionalisering, een goede (zorg)infrastructuur te bieden opschool, en inzet voor goede samenwerkingsrelaties met partijenbuiten de school.

Verder pleit de raad voor het opnemen van het vakhandelingsgerichte omgang met gedragsproblemen in hetkerncurriculum van de lerarenopleidingen en houdt hij een pleidooivoor het delen van kennis – in een academische werkgemeenschap -tussen praktijk (leraren, scholen en ouders) en wetenschap.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK