Onderzoekscholen uit de loopgraven

Nieuws | de redactie
3 februari 2010 | Toponderzoek kent een paradox: iedereen wil eraan meedoen en zo krachtig bundelen, maar tegelijk wil men het ‘in eigen huis’ houden. De onderzoekscholen vormen al 20 jaar een doeltreffende opzet, stelt een zware expertcommissie. De nieuwe graduate schools kunnen hen aanvullen, maar dubbel werk moet vooral voorkomen worden.

KNAW, NWO en VSNU komen met de Werkgroep-Van der Vliet tot eensubtiele benadering van de toekomst van de interuniversitairesamenwerking bij de opleiding van onderzoekstalent. Dewerkgroep wijst erop dat de onderzoekscholen zowel deinternationale netwerken als de opleidingsfuncties voor promovendibijeen brengen en daarbij voortdurend voorbij de grenzen van despecifieke universiteit kunnen kijken. Zo ontstaat ‘kritische massaen kritische expertise’, stelt de werkgroep vast, die nodig is omde toppositie van Nederland in het wetenschapsbedrijf te behoudenen te versterken.

Dit sluit aan op de analyse van het Rathenau Instituut over desuccesfactoren van het Nederlands onderzoekssysteem. De werkgroepvan KNAW, NWO en VSNU vindt tegen deze achtergrond “dat lokalegraduate schools en interuniversitaire onderzoekscholen zondermeernaast elkaar kunnen bestaan.” Ze kunnen juist zorgen voor de steunen versterking van hun onderscheiden functies.

De onderzoekscholen onderstrepen tegenover ScienceGuide dat zijhet liefst op deze manier verder willen bloeien. “Wij willen onsniet ingraven. Nederland moet zorgen voor een stelsel vanhoogwaardige opleidingen voor jonge onderzoekers, voor promovendi.Dat moet ingebed zijn in een context van toponderzoek dat zowelinternationaal als multidisciplinair weet te functioneren.”

Juist deze benadering van de onderzoekscholen biedt wat ministerPlasterk nastreeft met de graduate schools, zo blijkt uit derapportage. Hun netwerkvorming biedt het jong talent de ontmoetingmet de topinstituten wereldwijd die een graduate school bij eenenkele instelling niet zal leveren. De samenhang die daarmee in detop van de wetenschapsbeoefening mogelijk wordt, levert tevens de’gemeenschap van jonge onderzoekers’ op, die de minister nastreeft.Met als bijzonder accent de sterke, kwalitatieve context die hiernoodzakelijk gedacht wordt.  

Voorzitter van de branchefederatie van de onderzoekscholen, TomZwart, mensenrechtendeskundige, zegt daarom dat de graduate schoolgeen ‘substituut’ moet willen zijn voor wat met onderzoekscholen isgegroeid. “Complementariteit werkt, daar is de graduate school zeerzinvol. Er zijn allerlei collega’s onder onze leden die uitstekendsamen werken binnen graduate schools en onderzoekscholen daarnaast,met elk hun eigen taak en focus. Onderzoekscholen zijn als het warede winterbanden voor de speciale situaties waar ons onderzoekmeedraait met de echte top. Het is dan erg gevaarlijk om vanbovenaf de gewone banden voor te schrijven, zoals de graduateschools die heel goed kunnen gaan leveren.”

Het rapport Samen slimmer van de commissie-Van derVliet leest u hier.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK