Rutte zoekt steun PvdA bij SF

Nieuws | de redactie
8 februari 2010 | Stenden Hogeschool in Leeuwarden lijkt de plek voor discussie over SF. Na Jan Kees de Jager uit ook Mark Rutte zich daar over beleidsopties rond de beurzen. Hij lijkt een soort 'Paars-3' bij bezuiniging en HO-investeringen na te streven.

VVD-leider Rutte zette bij de hogeschool uiteen hoe hij zijnstaatssecretariaat op OCW had beleefd. Ook ging hij in op degedachten van zijn partij over de financieel-economische situatieen dreigende bezuinigingen. Een bezuiniging op de basisbeurs zouper saldo moeten leiden tot meer geld per student voor dehoger onderwijsinstellingen, zo stelde hij. Rutte bepleit “datde opbrengsten van de afschaffing van de basisbeurs ten goedemoeten komen aan de kwaliteit van het onderwijs. Dus kleineregroepen en meer contacturen.”

Eigen investering in betere toekomst

Daarmee sluit hij aan op zijn betoog op ScienceGuide van septemberj.l. “Kwaliteit moet prioriteit nummer één zijn. Daarom willenwe dat er meer geld beschikbaar komt voor het primaireonderwijsproces in het hoger onderwijs. Om dit te kunnenfinancieren zijn er feitelijk twee mogelijkheden. Of hetbeschikbare macrobudget voor het hoger onderwijs wordt verhoogd tenlaste van de algemene middelen, of de studenten wordt gevraagd eenhogere eigen bijdrage te leveren. De studiefinanciering wordt watde VVD betreft omgezet in een lening, die studenten na hunafstuderen tegen een lage rente, inkomensafhankelijk kunnenterugbetalen. Op deze wijze wordt benadrukt dat een studie vooraleen investering in de eigen toekomst is.”

Deze investering betaalt zich volgens Rutte “dubbel en dwarsterug. Onderzoek van het CBS wees uit dat ieder jaar dat iemandstudeert, het latere salaris met 7,5% doet stijgen. De VVD vindthet dan ook oneerlijk als alleen de belastingbetaler, dus ook deelektricien en de loodgieter, opdraait voor de kosten van het hogeronderwijs. De samenleving, die al een enorme investering in hogeronderwijs doet, mag van studenten ook een eigen investering in hunbetere toekomst verwachten.”

Meer dan 1 miljard beschikbaar

De 1,1 miljard euro aan vrijvallende middelen moet naar devisie van Rutte niet in de dekking van de staatsschuld maar in dekwaliteit van het hoger onderwijs geinvesteerd worden. “Destudent krijgt er meer en betere docenten, meer lesuren en beterebegeleiding voor terug. Door de kwaliteitsimpuls zal het rendementvan een studie alleen nog maar toenemen. Alleen met een dergelijkekwaliteitsimpuls kunnen we met recht blijven roepen dat we tot debeste kenniseconomieën ter wereld willen behoren.”

Door goed te kijken naar het SF-systeem van Australië hoopt de VVDte voorkomen dat de nieuwe opzet de toegankelijkheid in gevaarbrengt. “De praktijk bewijst dat een leenstelsel detoegankelijkheid van het hoger onderwijs niet in gevaar hoeft tebrengen. In Australië is in 1989 een sociaal leenstelselgeïntroduceerd in de vorm van het zogenoemde Higher EducationContribution Scheme (HECS).”

Aansluiting bij Hamer en Bos

“Mijn ideeën over de studiefinanciering sluiten aan bij die van dePvdA,” zo was zijn conclusie uit de discussie van de voorbije tijd.Wouter Bos wilde immers al veel erder naar een ‘sociaalleenstelsel’ dan wel een vorm van academicibelasting en MarietteHamer zet via haar bekende ‘Top 5 motie’ in op maximaal ontzien enwaar mogelijk investeren in kennis, om de kenniseconomie eengroeiimpuls te geven.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK