The rise of the Graduate School

Nieuws | de redactie
3 februari 2010 | Nederlandse universiteiten hebben een nieuwe troef in handen: De Graduate School. Wat is dat eigenlijk voor concept? En hoe ziet deze organisatievorm er hier uit? Een nieuw universitair fenomeen met een ‘couleur locale’ nader verklaard.

Hoe komen Nederlandse masters in de wereldtop? De concurrentiein de masterfase is groot en neemt alleen maar toe. Tijdens deVSNU-conferentie ‘Masterschap is Meesterschap’ werd dit krachtigverwoord door keynote speaker George Yip (decaan Rotterdam Schoolof Management): “Eat lunch, or be lunch.”

Hij stelt dat de Nederlandse masters als het gaat ominternationalisering veel van de MBA’s kunnen leren. Nederlandseuniversiteiten hebben volgens Yip geen sterke ‘branding name’ inhet buitenland. MBA’s zijn veel sterker in het uitdragen van hunnaam, mede omdat de concurrentie op MBA-gebied altijd groot isgeweest. Nu ook de concurrentie toeneemt bij de ‘reguliere’ mastersis het voor universiteiten noodzakelijk om zich een helder profielaan te meten.

Angelsaksische ‘roots’

De Graduate School is één van de organisatievormen waarmeeNederlandse universiteiten zich een helderder profiel proberen aante meten. In dit organisatiemodel, overgewaaid uit de VS, wordenmasters en PhD’s, ofwel ‘graduate programmes‘, gezamenlijkaangeboden. Sinds de introductie van de bachelor-master structuurin Europa is het aantal Graduate Schools explosief gegroeid. InNederland wordt door discussies rondom de ‘harde knip’ tussenbachelor en master de ‘graduate fase’ steeds zichtbaarder.

De Europese Universiteitenvereniging (EUA) definieert een GraduateSchool als “an organisational structure that includes doctoralcandidates and often also master students. It providesadministrative, development and transferable skills developmentsupport, organizes admission, courses and seminars, and takesresponsibility for quality assurance”.

De voordelen van Graduate Schools worden als volgt geduid:

  • Provide a stimulating research environment and promotecooperation across disciplines;
  • Offering a clear profile and status for doctoralcandidates;
  • Organize admission with transparent rules and regulations;
  • Guarantee quality assurance and monitoring;
  • Enhance opportunities for mobility, international collaborationand inter-institutional cooperation.

    Ook Nederlandse universiteiten lijken deze voordelen teonderkennen, getuige het groeiende aantal Graduatie Schools. Deuitwerking van het concept Graduate School kent echter nogal een’couleur locale‘, zo bleek op de VSNU-conferentie tijdenseen workshop.

Breed of smal?

De Leiden University Graduate School of Archaeologyis in 2006 van start gegaan met het verbeteren van de structuur vanhet master- en het promovendionderwijs. De Graduate School heeftverschillende taken. De eerste is om onderwijs te organiseren in devorm van workshops met internationale gasten, tweewekelijkseonderzoeksbijeenkomsten en onderzoeksdagen waarop promovendi enresearch masterstudenten hun onderzoeksopzet presenteren.De tweede taak is het opzetten van de curricula en dekwaliteitscontrole daarvan. Ten derde, het organiseren vanonderwijs voor en door promovendi en het bewaken van hunstudievoortgang.

De instellingsbrede Twente Graduate School (TGS) vande Universiteit Twente biedt geïntegreerde master en PhDopleidingen aan voor excellente studenten die een loopbaan in hetwetenschappelijk onderzoek ambiëren. Het doel is om met kwalitatiefhoogwaardige programma’s al in een vroeg stadium getalenteerdestudenten aan te trekken. De programma’s bieden niet alleenverdieping in het specifieke onderzoeksgebied, maar ook verbredingop gebieden als ethiek, wetenschapsfilosofie, ondernemerschap envalorisatie.

Vragen en Van der Vliet

Deze twee voorbeelden illustreren dat er grote verschillenbestaan in de implementatie van de Schools. In Leiden heeft deGraduate School de rol van de faculteit min of meer overgenomenvoor wat betreft het opleidingsaanbod op master- en PhD-niveau. InTwente kenmerkt  de Graduate School zich doorinterdisciplinariteit en mogen alleen excellente studenten enopleidingen deelnemen. En dan zijn er nog tal van andere variantente vinden aan de Nederlandse universiteiten.

De VSNU worstelt nu met de vraag of er een centrale afspraak moetkomen over de implementatie van Graduate Schools. Blijft dit eenkwestie van institutionele autonomie of worden hierover inVSNU-verband afspraken gemaakt? Een tweede vraagstuk betreft deinbedding van de Graduate School in de universitaire organisatie.En daarmee is er een directe verbiding met het rapport Van derVliet over de onderzoeksopleidingen. De analyse daarvan leest u hier,

Bron: Reader VSNU-conferentie ‘Masterschap isMeesterschap’ en masterscriptie ‘Europeanisation orAmericanisation in Higher Education’.