Toch een studentlid in het College van Bestuur?

Nieuws | de redactie
23 februari 2010 | Het kan raar lopen. Ik had me voorgenomen om vrijdagavond een stukje te schrijven voor de AKKUnieuws, het nieuwsblad van studentenvakbond AKKU uit Nijmegen. Het plan was om een stuk te wijden aan de student-assessor in het College van Bestuur. Waarom die in de gewijzigde versie van de wet op het hoger onderwijs was gekomen en hoe hij op staatsrechtelijk dubieuze wijze gesneuveld was in de Eerste Kamer. Het liep echter anders dan verwacht.

Zo schrijf ik nu een stuk voor ScienceGuide. Ook is op hetmoment dat ik dit stuk schrijf  de vrijdag al voorbij. Toenheb ik namelijk de hele avond en nacht aan de televisie gekluisterdgezeten om de ondergang van het kabinet te volgen. Nadat om vijfuur ’s ochtends de laatste persconferentie gegeven was, en mijngezelschap met de ‘whisky voor speciale gelegenheden’ getoast hadop ‘het landsbelang’ en ‘hopelijk nu iets beters’, drong echter ookal de assessor-vraag zich op. En die was, en is nog steeds:’uuuuh… wat nu?’

Een korte geschiedenis. Het voorstel om een studentlid metadviserende stem in ieder College van Bestuur te zetten, is via eenamendement van Boris van der Ham van D66 in de WHW (wet op hethoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) gekomen. Het conceptis overigens niet nieuw. Nu al schrijft de WHW voor dat er eenstudent in de meerhoofdige faculteitsbesturen moet zitten. Dezeheeft een adviserende stem en dit werkt op veel plaatsen erggoed. Het amendement is door een brede kamermeerderheid aangenomen,toenmalig minister Plasterk voelde er echter weinig voor.

Vervolgens kwam de wijziging van de WHW in de Eerste Kamer, diezeer kritisch was, over het niet langer bekostigen van een tweedestudie, maar ook over de studentassessor. Die kritische houdingkwam onder andere door de lobby van de koepelorganisaties VSNU enHBO-raad. Onze instellingsbestuurders zaten er absoluut niet op tewachten dat een student met ze mee kan praten en denken. Het feitdat deze organisaties zich in dit geval enkel in hebben gezet voorhun enge, eigen belang (we willen geen student bij onzevergadering), en níet voor een hoger, onderwijsbreed belang (demogelijkheid van studenten om een tweede studie te doen tegennormaal collegegeld), geeft wel te denken over deze organisaties.Maar dat terzijde.

Wat vervolgens in de Eerste Kamer gebeurde was staatsrechtelijkgezien bijzonder. Normaal gesproken dient een minister zijn wet inde Eerste Kamer te verdedigen, óók de door de Tweede Kamertoegevoegde amendementen. Plasterk weigerde dat echter in het gevalvan de assessor en gaf duidelijk aan het amendement niet te zienzitten. Sterker nog: hij was al aan het overleggen metverschillende partijen in de Tweede Kamer over hoe het amendementteruggedraaid kon worden. Mede daarom stemde de Eerste Kameruiteindelijk in met de wet: Plasterk zou er voor zorgen dat devermaledijde assessor alsnog zou worden verwijderd, bij hetbespreken van andere wetswijzigingen rond bijvoorbeeld accreditatieof Ruim Baan voor Talent.

Onder het voorbehoud dat Plasterk de studentassessor in derokerige achterkamertjes alsnog uit de wet zou slopen, ging deEerste Kamer akkoord met de wet. Onzuiver, aangezien de EersteKamer helemaal geen amendementsrecht heeft. Ook onzuiver omdatPlasterk de Kamer passeert en het met verschillende fracties op eendealtje gooit en zo de besluitvorming in de Kamer torpedeert.Indiener van het assessor-amendement, Boris van der Ham, verweetPlasterk hierom een ‘regentenmentaliteit’.

Maar toen viel het kabinet. De wijziging van de WHW, getekend engoedgekeurd door de Eerste Kamer, gaat op 1 september in. Plasterkis geen minister meer en het kabinet is demissionair. Het is maarzéér de vraag of de wijzigingen rondom accreditatie of Ruim Baanüberhaupt doorgang vinden dit voorjaar. En als dat al het geval is,of de tijdelijk waarnemer op onderwijs zin heeft om ondanks zijn ofhaar demissionaire status werk te gaan maken van hetstaatsrechtelijke draakje dat de verwijdering van destudentassessor is.

Zo niet, dan hebben we per 1 september 2010 gewoon eenstudentlid in ieder College van Bestuur.

Door: János Betkó, oud-bestuurder AKKU en LSVb

Dit stuk verschijnt in ingekorte vorm in de AKKUnieuws,www.studentenvakbondakku.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK