Zorgen dat het werkt

Nieuws | de redactie
16 februari 2010 | Weinig thema’s roepen zo veel discussie op als de opvoeding en de kwaliteit van professionele ondersteuning voor jeugdigen. De jeugdzorg staat onder druk, want zij heeft zich sterk gericht op evidence based en protocollair werken. Op een symposium bij de HAN zoekt men naar nieuw evenwicht en zal ontwikkelingspsycholoog Huub Pijnenburg als lector jeugdzorg worden geïnstalleerd.

De complexe en ondoorzichtige sector van de zorg voor jeugd ligtonder vuur. Tegen die achtergrond neemt de aandacht voor evidencebased en protocollair werken de laatste jaren een grote vlucht.Zozeer zelfs, dat dit leidt tot verschraling van hetevaluatieonderzoek naar de werkzaamheid van professionelehulpverlening.

Werkzame Factoren

Het HAN-lectoraat ‘Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd’hoopt deze trend te doorbreken. Het lectoraat onderzoekt de impactvan algemeen werkzame factoren die niet nadrukkelijk gekoppeld zijnaan behandelingen of programma’s. De filosofie hierachter is dathet effect van een behandeling evenveel wordt bepaald door deinvloed van andere, meer algemene factoren dan de geschiktheid ofkwaliteit van het programma zelf.

Onder leiding van de nieuwe lector en ontwikkelingspsycholoogHuub Pijnenburg zal het lectoraat zich richten op het verhogen vanhet resultaat van hulpverlening door het toepassen van inzichtenover werkzame factoren in:

•       De samenwerkingsrelatievan cliënt en hulpverlener;
•       De persoon van deprofessional en diens kwaliteiten;
•       Cliënten en hunleefomgeving;
•       De organisatie vanhulpverlening en professionele samenwerking;
•       Registreren en evalueren vanaanpak en resultaten.

De inzichten die dit praktijkonderzoek oplevert wil het lectoraatvertalen naar het onderwijs en uiteenlopende vormen vanpraktijkondersteuning. Het lectoraat is eind 2009 voor vier jaar inhet leven geroepen door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)en maakt deel uit van de Faculteit Gezondheid, Gedrag enMaatschappij (GGM) van de HAN.

De installatie van lector Huub Pijnenburg  zal plaatsvinden opdonderdagmiddag 25 maart a.s. in het Auditorium van de HAN CampusNijmegen. Aan de installatie gaat een symposium vooraf, waarin JoHermanns, Giel Hutschemaekers, Adri van Montfoort en Tom vanYperen, elk vanuit hun eigen expertise, uiteenlopende aspecten vande jeugdzorg zullen belichten.
 
Programma symposium
10.30:  Ontvangst

11.00:  Welkomstwoord
Frank Stöteler, HAN, directeur Faculteit Gezondheid, Gedrag enMaatschappij
Wybren Grooteboer, HAN, dagvoorzitter en lid kenniskring

11.10:  Van evidence based interventies naar evidence basedwerken in de jeugdzorg
Prof. dr. Tom van Yperen, expert NJi en bijzonder hoogleraar
Onderzoek en Ontwikkeling Effectieve Jeugdzorg aan de UU

11.45:  Intermezzo
Carolien Hamer, docent Pedagogiek en drs. Ilona de Zeeuw-Jans,docent Pedagogiek          en lidkenniskring

12.00:  Hulp helpt alleen als die goed georganiseerd is
Prof. dr. Jo Hermanns, hoogleraar Opvoedkunde en bijzonderhoogleraar op de
Kohnstammleerstoel aan de UvA, bijzonder lector Werken inJustitieel Kader aan de HU, zelfstandig adviseur in H&SConsult

12.35:  Lunch

13.45:  Gaat de zorg aan wetenschappelijke vlijt tenonder?
Prof. dr. Giel Hutschemaekers, hoogleraar GeestelijkeGezondheidszorg aan de RU,  directeur Academisch CentrumSociale Wetenschappen RU, directeur Centrum voor Opleiding enOnderzoek van Pro Persona

14.20:  Geen hulp zonder recht, geen recht zonderhulp
Mr. dr. Adri van Montfoort, directeur Adviesbureau Van Montfoort,raadsheer-
plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag, lector Jeugdzorg enJeugdbeleid aan de HL

14.55:  Afsluiting symposium / Pauze / Changementzaal

Intreerede
15.00:  Ontvangst gasten

15.30:  Welkomstwoord
Frank Stöteler, HAN, directeur Faculteit Gezondheid, Gedrag enMaatschappij

15.40:  Gedreven door kennis; het lectoraat in depraktijk
Drs. Annet van Zon, Raad van Bestuur Lindenhout en voorzitterStuurgroep
Consensus Jeugdzorg Gelderland

15.50:  Installatie lector
Drs. Kristel Baele, HAN, lid College van Bestuur

16.00:  Ontmoeting met de kenniskring
Kenniskringleden Lectoraat Werkzame Factoren in de Zorg voorJeugd

16.10:  Intreerede ‘Zorgen dat het werkt’
Dr. Huub Pijnenburg, lector Werkzame Factoren in de Zorg voorJeugd

16.55:  Receptie


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK