Docent-scholing onderzoeksbegeleiding

Nieuws | de redactie
16 maart 2010 | Ook hbo'ers moeten competent zijn in het doen van onderzoek en dit leren in hun opleiding. De Pabo Arnhem heeft daarvoor nu een leerlijn ontwikkeld. Parallel aan de implementatie daarvan worden docenten geschoold in het begeleiden van het onderzoek van studenten.

Competent zijn in het doen van onderzoek betekent dat studentenhun eigen praktijk onderzoekend kunnen vernieuwen en aanpassen aansteeds weer nieuwe eisen. Dat vereist dat ze vaardig zijn in hetdoen van onderzoek en over een onderzoekende houding beschikken enbeide moeten ze kunnen leren op de opleiding.

Pabo Arnhem heeft een leerlijn onderzoekende houding enonderzoeksvaardigheden ontwikkeld en gekoppeld aan de implementatievan die leerlijn wordt scholing georganiseerd voor docenten opdatzij voldoende bagage hebben om de ´onderzoekende student´ tebegeleiden. 

In Arnhem wordt dit jaar voor de derde keer een training´begeleiden van het afstudeeronderzoek´ aangeboden. De cursus wordtverzorgd door Gerda Geerdink. Docenten beslissen zelf of ze gaandeelnemen maar worden door de directie wel gestimuleerd. Zijkrijgen (professionaliserings)uren voor de deelname en voor hetbestuderen van literatuur.

Opzet

Er zijn acht bijeenkomsten van telkens drie uur waarin geleerden gepraat wordt over onderzoek doen aan de hand van een door depabo samengestelde reader die studenten gebruiken bij hunafstudeeronderzoek. In die reader staan werkbladen om studenten opweg te helpen bij verschillende fases van het onderzoek en in diereader staan ook de criteria waaraan het afstudeeronderzoek moetvoldoen en indicatoren waarop ze beoordeeld worden.

De serie bijeenkomsten is opgebouwd aan de hand van de bekendeonderzoekscyclus:

  • oriënteren
  • definiëren van een probleem
  • vraag/hypothese formuleren
  • onderzoeksopzet
  • data verzamelen
  • verwerken en analyseren
  • rapporteren en concluderen

Voor elke bijeenkomst leest ieder deelnemer over het betreffendeonderdeel uit een van de handboeken onderzoek doen. 

De bijeenkomsten zijn als volgt opgebouwd: gestart wordt metinformatie over het onderdeel dat geagendeerd is, uitwisseling vande inhoud van de gelezen hoofdstukken en daarna bespreken vanstudentenmateriaal dat docenten inbrengen. Het studentenmateriaal(ook afhankelijk van het onderdeel dat geagendeerd is) kan zijn:een onderzoeksvraag, een theoretisch kader, een opzet voor eenonderzoek, een conclusie et cetera. Het zijn altijd ideeën,halfproducten of hele producten van studenten waarover docenten alsbegeleider van het afstudeeronderzoek beschikken.

Samen scholen

Het voordeel van deze wijze van scholen is dat het aansluit bijde dagelijkse werkzaamheden en dilemma´s van de docenten. Eenbijkomend voordeel van samen scholen is ook de opbrengst van deuitwisseling over de wijze waarop je studenten begeleidt en deuitwisseling over de wijze van beoordelen.

Hoe meer docenten praten over beoordelingscriteria enindicatoren en de interpretatie daarvan, hoe meer rechtvaardigheiden objectiviteit er is bij het beoordelen. Daar profiterenstudenten van. Ze weten dan precies waarop ze afgerekend worden enwaarop ze zich moeten voorbereiden.

Gerda Geerdink, HAN [Dit artikel verscheen eerderin Hanovatie]


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK