Eerste hulp bij klimaatfouten

Nieuws | de redactie
8 maart 2010 | Het Planbureau voor de Leefomgeving doet onderzoek naar de fouten in het VN-klimaatrapport. De KNAW zal toezien op de kwaliteit van het onderzoek. Maar ook u kunt helpen. Bij wijze van experiment heeft het planbureau een website geopend waar iedereen onjuistheden in het rapport kan melden.

Naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motieheeft voormalig minister Cramer van Ruimte en Milieu het Planbureauvoor de Leefomgeving (PBL) verzocht onderzoek te doen naar mogelijkandere onjuistheden in het rapport van het wetenschappelijkeVN-klimaatpanel IPCC ((Intergovernmental Panel on ClimateChange).Het PBL is gevraagd te kijken naar de hoofdstukken die gaanover de gevolgen van klimaatverandering in de verschillendewerelddelen en speciale aandacht te besteden aan de informatie overde Himalayagletsjers. Deze informatie staat in het IPCC-rapport vanwerkgroep II uit 2007

Gezien de korte doorlooptijd van het onderzoek richt het PBLzich vooral op mogelijke gevolgen voor de hoofdconclusies die hetIPCC trekt in de zogeheten samenvatting voor beleidsmakers. Diehoofdconclusies – en de hoofdconclusies van de andere rapporten vanhet IPCC – vormen de basis voor het nationale en internationaleklimaatbeleid. Het rapport zal naar verwachting eind apriluitkomen.

Experiment open onderzoek

Het PBL wil voor dit onderzoek ook gebruik maken van de kennisvan wetenschappers, deskundigen en andere geïnteresseerden buitenhet planbureau. Door mensen van buiten het instituut te betrekkenbij deze opdracht wil het planbureau experimenteren met een meeropen wijze van onderzoek. Met dit doel is de website www.pbl.nl/meldpunt geopend.

Op deze website kunnen mensen fouten melden die zij menen tehebben gevonden in de acht hoofdstukken van het rapport vanIPCC-werkgroep II die gaan over de gevolgen van klimaatveranderingin de verschillende werelddelen. Het PBL zal deze commentarenanalyseren, gebruiken voor zijn rapportage aan de minister enaanbieden aan het IPCC. Het planbureau beoogt hiermee een bijdragete leveren aan de verbetering van de kwaliteit van deIPCC-rapporten.

Het IPCC evalueert gemiddeld iedere zes jaar de stand van deklimaatwetenschap. In 2007 deed het klimaatpanel dit voor de vierdekeer. De toen uitgekomen rapportenreeks bestaat uit vier studiesover klimaatverandering: het rapport van werkgroep I over denatuurwetenschappelijke basis (The Physical Science Basis), hetrapport van werkgroep II over gevolgen, aanpassing en kwetsbaarheid(Impacts, Adaptation and Vulnerability), het rapport van werkgroepIII over het tegengaan van klimaatverandering (Mitigation ofClimate Change) en het overkoepelende rapport (Synthesis Report).Het onderzoek van het PBL richt zich dus op het tweede rapport indeze reeks.

Dit jaar start het IPCC met de vijfde evaluatie van deklimaatwetenschap, die naar verwachting zal leiden tot een nieuwerapportenreeks in 2013 en 2014.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK