EU zwakt kennis-ambities af

Nieuws | de redactie
26 maart 2010 | De Europese leiders laten het hoger onderwijs in de kou staan. Krachtige 'targets' voor hogere deelname, doorstroom en studiesuces worden geschrapt in de EU2020-strategie. Voor R&D is het beeld minder slecht.

De Europese top in Brussel heeft de nieuwe Lissabon-strategievoor de kenniseconomie van het komende decennium behandeld. Ditliep uit op een pijnlijke nederlaag voor commissiepresidentBarroso. De premiers van de lidstaten wilden een reeks ambitiesniet overnemen. In het bijzonder bij de reductie van armoede en bijde impuls voor het hoger onderwijs niet. In juni mag hij nog eenaangepast voorstel doen, maar dit wordt in Brussel als doekje voorhet bloeden beschouwd.

Merkel trotseert Barroso

Barroso kreeg tot zijn verrassing bij het HO-beleid tegenwind vanzijn beschermvrouwe Angela Merkel. Zij wenste geen Europesebenchamrks of doelstellingen op dit terrein, vanwege de Duitsegrondwet en het feit dat de deelstaten daar soeverein zijn op hetonderwijsbeleid. Dit is onmiskenbaar een binnenlands-politiekgebaar naar de ministerpresidenten van die deelstaten, waarvan demeesten van haar CDU zijn. Deze vrezen voor uitholling van hunpositie en wantrouwen Merkel nogal eens, als het gaat om haaraandacht voor hun belangen en ego’s. 

De Europese target van 40% HO-deelname en die rond bestrijding vanuitval uit het onderwijs en betere doorstroming binnen hetonderwijs werden daaarmee door Merkel op de helling gezet. Barrosokon de volgende vage uitstelconclusie nog redden: doel is”improving education levels, in particular by aiming to reduceschool drop-out rates and by increasing the share of the populationhaving completed tertiary or equivalent education; taking intoaccount the Commission’s proposal, the European Council will setthe numerical rates of these targets in June 2010.”

Voor het Nederlandse HO-beleid is dit weinig gelukkig. In juni zijnde bewindslieden vlak na de verkiezingen nog meer demissionair dannu al het geval is. Van een stevige inbreng van ons land indeze discussie is dan ook weinig te verwachten. En waar wasBarroso’s adviseur en Neth-ER chef Frans van Vught in dezediscussie? De HO-koepels hebben er zo nationaal en in hun Europeseorganen als UASNET en EUA een probleem bij.

Van Rompuy wil meer aandacht voor R&Dbeleid 

Op het terrein van de investeringen in R&D hebben deschatkistministers een nederlaag geleden. Ondanks hun verzetin de vooroverleggen is de 3% BBP doelstelling van investeringen inonderzoek en ontwikkeling voor 2020 overeind gebleven. Wel zalde Commissie kijken of men de definities van de meting van zulkeinvesteringen niet wat zou moeten moderniseren.

Ook willen de regeringsleiders hun aandacht voor het kennisbeleidversterken. Zij gaan daar later dit jaar zelfs extra voorbijeenkomen, in een van de discussie-sessies die de nieuwe’president van Europa’ Van Rompuy organiseert.

De slotconclusies van de Raadsvergadering in Brussel geven daaroverhet volgende aan: “The European Council will regularly hold debatesdedicated to economic developments and the main priorities of thestrategy. In October 2010, it will discuss research anddevelopment, in particular looking at how to boost Europe’sinnovation potential in the light of current challenges.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK