Geoghegan-Quinn vierkant achter 3 procentnorm

Nieuws | de redactie
9 maart 2010 | Innovatie wordt het kernstuk van de nieuwe Lissabon strategie: de R&D-target van 3% wordt onder geen beding losgelaten. Want juist deze wapent de Europese bewindslieden voor onderwijs en onderzoek tegen hun snoeigrage collega’s van Financiën. Dit stelt de nieuwe Kennis-Eurocommissaris Máire Geoghegan-Quinn in haar Guglielmo Marconi Lecture.

De nieuwe Eurocommissaris voor Onderzoek, Innovatie enWetenschap is vast van plan een stevige stempel op de nieuweeconomische strategie van Europa te drukken. Ze wil de heartsand minds winnen, niet haar wil opleggen. “Waarom werktehet idee van de interne markt? Omdat Jacques Delors zijn idee goedwist te verkopen. Dat moeten we nu ook gaan doen met innovatie.”Uit de reactie van het publiek bleek dat de aanwezigeinnovatie-experts Máire Geoghegan-Quinn (spreek uit MoiraGegen-Kwin) daartoe prima in staat achtten.  

Geoghegan-Quinn stelde tijdens de lezing dat Europa getransformeerd moet wordentot een ‘i-conomy’, waarbij het begrip innovatie verbreed moetworden van zuivere onderzoek en ontwikkeling naar innovatie op hetgebied van business modellen, diensten en design. Wil innovatie onsuit de economische miserie kunnen trekken, dan moet de Lissabontarget van 3% R&D-uitgaven wel in tact blijven. 

“Het is controversieel, maar ik ben ervan overtuigd dat de normmoet blijven, juist nu, want in tijden van bezuinigingen is het eengemakkelijk gebied om in te gaan snijden.  De 3%-normversterkt de positie van de Minister van Onderwijs en Onderzoektegenover die van de Ministers van Financiën. Wél moeten we af vaneen one size fits all-target. Lidstaten zullen gevraagdworden hun respectievelijke R&D-targets af te leiden van deEuropese norm.” Diezelfde lidstaten zullen dan volgensGeoghegan-Quinn wel te maken krijgen met “robuustemonitoring”.

“Het geheim van het succes zal liggen in samenwerking over grenzenheen”, stelde Geoghegan-Quinn. Daarom belooft de Eurocommissariswerk te zullen maken van de European Research Area. “Hindernissenop het gebied van penisoenen en sociale zekerheid hinderen demobiliteit van onderzoekers. We moeten het maximale halen uit elkeeuro die we aan onderzoekers besteden, en daarbij hoort datdergelijke hindernissen worden opgeruimd.”

Ook de samenwerking tussen Europa en de rest van de wereld wilGeoghegan-Quinn een boost geven. “Er liggen nu 19 van zulkesamenwerkingsprojecten, ik wil dat uitbreiden.” 

Ten slotte wil de nieuwe Eurocommissaris het raamwerk vanintellectuele eigendomsrechten met een frisse blik bekijken.Hierin werd ze geïnspireerd door de gedachten van Anthony D. Williams overWikinomics. Geoghegan-Quinn: “Hoe kunnen we op de beste manierinnovatie bevorderen? Misschien wel door openheid met betrekkingenvan intellectuele eigendomsrechten te bevorderen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK