HO claimt 1,5 miljard extra

Nieuws | de redactie
9 maart 2010 | VSNU, HBO-raad en ambtelijk OCW proberen het beleid van de volgende onderwijsminister nu vast te definiëren. Dit gebeurt tijdens geheim overleg in het voor samenzweringen roemruchte Haagse hotel Des Indes. Daarbij worden de messen voor de onderhandelingen met het ministerie van Financiën geslepen.

Het afgelopen half jaar heeft de ambtelijke leiding van hetonderwijsministerie indringende gesprekken gevoerd met VSNU enHBO-raad over de hoofdlijnen van het beleid in de komendejaren. Men was al ruim een jaar doende het tijdperk na RonaldPlasterk voor te bereiden, onder meer door beslotenwerkconferenties met sprekers als Alexander Rinnooy Kan, KarlDittrich en Jan Veldhuis.

Forse verbeterslagen

Uitgangspunt daarbij vormden verschillende sector- eninvesteringsplannen waarbij universiteiten en hogescholen in dekomende jaren tot forse verbeterslagen hopen te komen. Het gaatonder meer om grote investeringen in de grootschaligeonderzoeksinfrastructuur zoals beschreven door de commissie-VanVelzen, het studiesucces en de centres of expertise voor technischehbo-opleidingen waar de commissie-De Boer voor pleit. Het totalebedrag dat met deze noodzakelijk geachte extra investeringengepaard gaat, is anderhalf miljard euro, aldus topambtenaarRoborgh.

Tijdens een voordracht bij het Rathenau Instituut waarschuwdedirecteur-generaal HO Renk Roborgh, dat dergelijke claims in eentijd van bezuinigingen wel heel goed gemotiveerd moeten worden. “Inbeleidsverhalen kom je niet meer weg met alleen ronkende quotes. Jemoet een sense of urgency creëren. Je moet laten zien waardat allemaal toe leidt. We moeten ons realiseren dat er forsebezuinigingen op ons afkomen, dus ons investeringsplan moet echtkloppen.”

Dat met het Eric-project nu een nieuw concept voor demaatschappelijke validering van de impact van R&D positief isontvangen in de wereld van de wetenschap, juicht Roborgh dan ooktoe. Want daarmee is het mogelijk om steviger onderbouwd zo’nsense of urgency te versterken en te adstrueren.

HBO weinig gelukkig

Voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad toonde zich na afloopweinig gelukkig met de onthullingen van Roborgh. “Het is waar datook wij een investeringsplan hebben gemaakt. We laten dat momenteelnarekenen door Henriëtte Maassen van den Brink op maatschappelijkerelevantie. Ook hebben HBO-raad en VSNU los van elkaar gesprekkenmet ambtelijk OCW in Des Indes gehad.”

Tactisch vindt Terpstra de uitlating vanuit OCW niet handig. “Ikben er niet gelukkig mee dat Roborgh nu direct een claim vananderhalf miljard op tafel legt. Ook in het huidigemaatschappelijke debat lijkt me dat niet goed. Uitgangspunt is datwe een aantal dingen willen verbeteren en dat willen we duidelijkmaken. Uiteraard is daar vervolgens ook geld voor nodig.” DeHBO-raad komt eind deze maand met zijn investeringsplan.

Winnen door onderzoek

Overigens zei KNSB-voorzitter Doekle Terpstra tegenScienceGuide, dat hij – ter illustratie van het belang vande maatschappelijke impact van R&D – de uitkomsten van hetonderzoek naar de klapschaats door de HvA een half jaar eerder hadwillen weten.

Het had eraan kunnen bijdragen, dat Nederlandse schaatsers in derecente Olympiade beter hadden gereden, in het bijzonder bij de1000 meter voor dames – verschil van 0,02 seconde bij het goud – enbij het nemen van de juiste afslag onderweg op het ijs.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK