MBO investeert in kwaliteit techniek

Nieuws | de redactie
25 maart 2010 | ROC's en bedrijven zetten samen 40 Centra voor Innovatief Vakmanschap op die 'de beroepskolom' sterker moeten verankeren in de kenniseconomie.

De Centra kunnen de topstudenten metMBO-achtergrond afleveren waar de regio nu en in de toekomstgrote behoefte aan heeft. Dat staat in het advies over hetsectorinvesteringsplan mbo 2011-2016 van decommissie-Hermans. De MBO Raad en het Platform Bèta Techniekhebben een onafhankelijke commissie gevraagd advies uit te brengenvoor een sectorinvestering in het technisch mbo voor de periode2011-2016. De commissie Hermans is voorstander om het mbo eenkwaliteitsimpuls te geven door te investeren in het opzetten vanCentra voor Innovatief Vakmanschap.

De commissie stelt dat het Centrum voor Innovatief Vakmanschap alsonderdeel van een mbo-instelling zich moet onderscheiden, niveauuit moet stralen en herkenbaar een betere kwalificatie moet bieden.De stimulerende leeromgeving van een Centrum voor InnovatiefVakmanschap leidt getalenteerde studenten op die kiezen voorkwaliteit en inhoud. 

De Centra sluiten aan op de nationale en regionale economischespeerpunten, zoals de door het Ministerie van Economische Zakenopgestelde sleutelgebieden Chemie, Water en High-Tech systemen. Decommissie is ervan overtuigd dat via de Centra het mbo een stevigebijdrage kan leveren aan de economische ontwikkeling van deregio.

Door vernieuwende samenwerkingsverbanden tussen het mbo, hetbedrijfsleven en de regionale overheid kan worden ingezet op eenbreed, verdiept (specialisaties) en verzwaard (topklassen)onderwijsprogramma voor vakspecialisme. Het zou er toe moetenleiden dat ten minste 15% van de mbo-techniek studenten hettopniveau haalt. Hier is een stevige investering voor nodig die eenimpuls geeft aan een duurzame kwaliteitsverhoging.

Het tekort aan goed opgeleid technisch personeel stijgt niet alleendoor de economische crisis. Ook vergrijzing en ontgroening hebbenconsequenties voor de arbeidsmarkt. Dit gegeven is een feit, enverdwijnt niet, ook niet in economisch betere tijden. Dembo-studenten van een Centrum van Innovatief Vakmanschap brengeninnovatieve kennis en vaardigheden mee waar het bedrijfsleven grotebehoefte aan heeft.

De commissie adviseert om via een gefaseerde benaderinguiteindelijk zo’n 30-40 Centra op te zetten. Per Centrum wordt overeen periode van vier jaar een overheidsinvestering van twee miljoeneuro verwacht. Aan het einde van de looptijd moeten alle Centrazelfvoorzienend zijn.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK