Miljoenen voor BioSHaRE

Nieuws | de redactie
29 maart 2010 | De Europese Unie stelt €12 miljoen beschikbaar aan het UMC Groningen voor het combineren van gegevens uit verschillende grootschalige Europese bevolkingsonderzoeken. Dit geeft het onderzoek naar chronische ouderdomsziekten nieuwe impulsen voor toegespitste acties bij preventie en behandeling.

Het UMCG zal de Europese miljoenensubsidie gebruiken voor hetcoördineren van het BioSHaRE-EU project (Biobank Standardisationand Harmonisation for Research Excellence in the European Union).Het doel hiervan is om gezamenlijk onderzoek naar chronischeziekten in Europa mogelijk te maken.

Dit gebeurt door methoden en technieken te ontwikkelen voor hetharmoniseren en standaardiseren van de bestaandepopulatieonderzoeken. Er wordt afzonderlijk gewerkt aangenetische-, medische-, laboratorium- en sociale gegevens waarbijer tevens aandacht uitgaat naar de ethische en juridischeaspecten.

Healthy Ageing

Onderzoek naar chronische en multifactoriële ziekten iseen belangrijk onderdeel is van het UMCG-speerpunt “HealthyAgeing”. Immers, het voorkómen van chronische ziekten draagt bijaan gezond ouder worden. Er zijn verschillende afdelingen van hetUMCG betrokken bij BioSHaRE, met name de afdelingen Epidemiologieen Genetica.

Het UMCG maakt bij BioSHaRE in eerste instantie gebruik van vijfgrote populatieonderzoeken: LifeLines (onderzoek onder 165.000inwoners van Noord-Nederland), Hunt (Noorwegen), Lifegene (Zweden),KORA (Duitsland), UK Biobank (Engeland). Bij elkaar hebben dezeprojecten bijna 1,5 miljoen deelnemers. De gevonden methoden zullendaarna toegepast worden bij andere populatieonderzoeken.

De gegevens uit de verschillende Europese projecten zijn nietzonder meer samen te voegen. De metingen en procedures in deverschillende landen zijn niet gelijk. Daarnaast zijn erverschillen tussen de deelnemers waar in de berekeningen van deoorzaken van ziekte rekening mee gehouden moet worden. Tot slotzijn er verschillen in Europa rond ethiek en regelgeving die hetsamenvoegen van onderzoeksgegevens belemmeren.

Individuele behandeling

Chronische ziekten als slagaderverkalking, suikerziekte endepressie nemen in een vergrijzende samenleving een steedsbelangrijker plaats in. Kennis over de oorzaken van deze ziekten isbelangrijk voor betere preventie en behandeling.

De afgelopen decennia zijn veel factoren gevonden die dezeaandoeningen veroorzaken. Dit betreft zowel genetische factoren,als persoonlijke factoren zoals hoge bloeddruk, roken, opleiding,stress of juist combinaties hiervan. Als deze combinaties vanoorzaken zijn ontrafeld, is individueel te bepalen welk risicoiemand loopt en welke preventieve maatregel of behandeling hetmeeste effect heeft.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK