Open innovatie ideaal voor Europa

Nieuws | de redactie
9 maart 2010 | Europa is bij uitstek goed gepositioneerd om te profiteren van open innovatie. Dit stelt Anthony D. Williams van de Lisbon Council, auteur van Wikinomics. Voorwaarde is wel dat wel dat Europa meer een onderdeel wordt van de wereldwijde ‘collaborative communities’.

Glowing example

“De aard van innovatie is veranderd en dit stelt Europa voor eenunieke kans”, stelt de Canadese onderzoeker Williams tijdens depresentatie van zijn paper in Brussel. In navolging van JeremyRifkins The European Dream, denkt ook Williams dat deEuropese samenleving, juist doordat die door diversiteit gekenmerktwordt, gepredisponeerd om beter om te gaan met het nieuwe,collaboratieve model van innovatie.

En net als Rifkin heeft ook Williams een zeer optimistische visieop de mogelijkheid tot Europese samenwerking: “The EU is a glowingexample of inter-state cooperation and the mitigation of individualand national self-interest in favour of the greater strategicgood.” 

Groene rubber

Wat dat nieuwe collaboratieve innovatiemodel behelst beschrijftWilliams aan de hand van een aantal interessante voorbeelden. Zobeschrijft hij de Novartis-casus, de Zwitserse farmaceut die hunjarenlang opgebouwde research naar Diabetes voor iedereentoegankelijk maakte op het internet. Het idee hierachter: miljoenenonderzoekers weten meer dan de 96.700 werknemers van Novartis. Enmet de achtergehouden onderzoeksaantekeningen, zou Novartis tócheen voorsprong kunnen behouden op de concurrenten.

Of Nike dat ‘groene rubber’ uitvond. Omdat Nike zelf weinig met devinding kon aanvangen, bood ze het aan aan andere bedrijven. “Opdie manier ontstaat een pool van groene innovatie over de gehelewereld, zonder dat intellectuele eigendomsrechten wordengecompromitteerd.” De ‘green exchange’, noemt Anthony Williamshet. 

Maar daar waar sommige bedrijven de business ruiken incollaborative communities, ligt dat voor anderen watminder makkelijk. Van de gevestigde energiebedrijven hoef je in ditopzicht niet zo veel te verwachten, immers “the incumbents mostoften do not have the answers and neither are they particularlymotivated to find them, irrespective what incentives governmentsoffer.” De interessante ontwikkelingen op het gebied van energietechnologie, vind je dus in de marge. Lokale initiatieven vanbetrokken bewoners bijvoorbeeld.

Idee naar talent

Wat is er voor nodig om de vruchten van de innovatie te plukken?Volgens Anthony Williams moet Europa snel afstappen van het rigidemodel van intellectueel eigendom dat innovatie afschermt van de’global talent pool’.

De ideeën moeten naar de talenten gebracht worden en die talentenzitten in hoofdzaak buiten Europa. In een interdependente wereldverliest degene die probeert de banden met de rest door te snijden.”For Europeans, staying competitive will mean taking an evergreater part in this brave new world.”  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK