Pas op voor kiezersbedrog

Nieuws | de redactie
1 maart 2010 | "Het is verkiezingstijd, dus pas op voor kiezersbedrog. Partijen kunnen ineens heel flexibel zijn over hun eerder ingenomen standpunten. Neem bijvoorbeeld de basisbeurs," zegt HO-specialist Jasper van Dijk (SP) en waarschuwt voor "perverse redenering" van Wouter Bos (PvdA).

‘Van GroenLinks tot VVD wil men daar vanaf, maar toch beginnenpartijen nu te draaien, omdat ze merken dat studenten er niet blijvan worden. Ten eerste de PvdA. Die partij is al sinds jaar en dagvoorstander van een ‘sociaal’ leenstelsel. Wouter Bos heeft almeermalen gezegd dat de bakker niet hoeft te betalen voor de studievan de arts. Hij vindt dat een vorm van perversesolidariteit.

Ik vind het een perverse redenering. Toegankelijk onderwijs is eenalgemeen belang, daar moet je geen drempels voor opwerpen. Eenleenstelsel is overduidelijk een drempel, want minstens 30 procentvan de jongeren zegt niet meer te gaan studeren als je alles moetlenen.

In campagnetijd hoor je de PvdA niet meer zo hard over ditstandpunt. Fractieleider Hamer zegt liever dat ze niet wilbezuinigen op onderwijs. Dat klinkt goed, maar het is van belang teweten dat de PvdA afschaffing van de studiefinanciering niet zietals een bezuiniging op onderwijs. Het geld van de basisbeurs willenze namelijk – net als de VVD – investeren in onderwijs.

In vakjargon noem je dat een ‘ombuiging’. Ik noem datkiezersbedrog, want afschaffing van de basisbeurs is natuurlijk weleen bezuiniging op onderwijs. Minder studiefinanciering betekentminder studenten, de kennissamenleving wordt een lege huls.

D66 hoeft niet eens in de regering te zitten om te draaien. Op dewebsite van D66 wordt beweerd dat men de basisbeurs overeind wilhouden. Dat is gek, want vorig jaar beweerde Pechtold nog dat dezewel kon worden afgeschaft. Met hetzelfde merkwaardige argument alsde PvdA: het geld van de studiefinanciering kan gebruikt wordenvoor onderwijs. Met andere woorden: de student mag zijn toch alschamele studiebeurs inleveren om er zijn eigen opleiding van tebetalen.

De SP is tegen afschaffing van de basisbeurs. De studiefinancieringdient juist verbeterd te worden. Om de toegankelijkheid tevergroten, willen we de aanvullende beurs verhogen. Deze is bedoeldvoor studenten uit gezinnen met een laag inkomen.

Het is prima dat partijen zeggen dat ze niet willen bezuinigen oponderwijs. Maar als je dat hoort, moet je wel navragen wat erprecies wordt bedoeld. Want voor je het weet is de basisbeursalsnog verdwenen. Het is onvoorstelbaar dat PvdA en’onderwijspartij’ D66 deze mogelijkheid openhouden.’

Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid SP


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK