Piet Boekhoud wordt lector

Nieuws | de redactie
16 maart 2010 | Hij maakte naam als voorman van het Albeda College van Rotterdam. Nu is Piet Boekhoud lector aan de Hogeschool Rotterdam. Hij gaat zich daar bezighouden met de pedagogiek van het beroepsonderwijs.

Piet Boekhoud heeft de visie dat het binnen het beroepsonderwijsbelangrijk is dat leerlingen zich gekend, erkend en herkend voelendoor hun begeleiders. De docent speelt tijdens de beroepsopleidingeen cruciale rol bij de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Dekans van slagen van jongeren op alle niveaus in hetberoepsonderwijs neemt toe, wanneer hun een realistischtoekomstperspectief geboden wordt en de ontwikkeling van huntalenten benadrukt wordt. Als leerlingen weten waar zij voor wordenopgeleid en wat zij er in de beroepspraktijk mee kunnen doen,vergroot dit hun inzet.

Deze visie zal Piet Boekhoud binnen het lectoraat toetsen doormiddel van praktijkgericht onderzoek. Hij maakt gebruik van inputvan bestaande initiatieven zoals het Rotterdams Offensief, hetLandelijk Werkverband Risicojongeren en een netwerk van 13ROC’s.

Het betreft kwalitatief veldonderzoek waarbij ondermeer wordt samengewerkt met ervaringsdeskundigen, zoalsjeugdwerkers. De kennis die hiermee wordt opgedaan zal wordentoegepast op de aanpak in het mbo en kan worden benut voor hetopleiden van leraren. Wat daarbij helpt, is dat hij zelf nognevenfuncties vervult binnen de eerder genoemde organisaties (hetRotterdams Offensief, het landelijk werkverband risico jongeren enhet landelijk netwerk van 13 ROC’s).

Binnen het lectoraat Pedagogiek van het Beroepsonderwijszullen docenten en studenten van de sociale opleidingen en delerarenopleidingen van de hogeschool met elkaarsamenwerken. Het lectoraat is dus van meet aaninterdisciplinair van opzet.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK