PvdA: hoger opgeleide sneller ontslaan

Nieuws | de redactie
26 maart 2010 | De PvdA wil lager opgeleid personeel meer zekerheid bieden, terwijl mensen 'bovenin' de arbeidsmarkt sneller ontslagen mogen worden. Die zijn flexibeler en vinden toch wel zelf makkelijker een nieuwe baan.

Deze opvatting verkondigde het Kamerlid Roos Vermeij in eendebat over de arbeidsmarkt met minister Donner van SZW.Volgens de PvdA hebben laaggeschoolden vaak slechterbetaalde en meer onzekere banen en komen naontslag ook moeilijker weer aan werk. Dus zou menhen daarom meer bescherming moeten geven. 

Van beter opgeleiden met een sterke positie op de arbeidsmarkt kandaarentegen meer flexibiliteit verlangd worden. Waarprecies de scheidslijn ligt tussen de lager en hoger en hoeeen gelijkwaardig sociaal recht op ontslagbescherming op zo’nonderscheid tussen mensen aangepast zoukunnen worden, kon Vermeij nog niet vertellen.

Minister Donner legde haar vervolgens uit dat hier wel enkele hakenen ogen aan zouden zitten. Ten eerste zouden werkgevers lageropgeleiden dan nog minder gretig een functie of een kans op werkbieden. Immers, juist deze kwetsbare groep zou hen dan bijtegenvallers extra op kosten voor arbeid jagen. Hoe meerbescherming bepaalde groepen krijgen tegen ontslag, hoe huiverigerwerkgevers kunnen worden om ze in vaste dienst te nemen, aldus deminister.

Donner bepleit “een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit enzekerheid.” Hij vindt het financieren van het huidige systeemvan ontslagrecht met “grote sommen geld ten behoeve vanthuiszitten” geen goede investering in mensen. Donnernoemt deze besteding “een grote verspilling”, wantontslagvergoedingen ziet hij veel liever benut worden voor om-en bijscholing, ook rond het zoeken van een anderebaan. 

Donner bepleit in dat verband een wederzijdse scholingsplicht,waarin werkgevers en werknemers beide beried zijn en investerenin de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor dekenniseconomie van nu. Werkgevers moetendaarbij personeel ruimte bieden zich te oriënterenop en te herscholen richting ander werk en werknemers zoudendaarbij bereid moeten zijn in zichzelf te investeren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK