Techniekfilosofie op de kaart

Nieuws | de redactie
31 maart 2010 | Morgen wordt bij KIVI-NIRIA het eerste boek gepresenteerd van de reeks Philosophy of Technology and Engineering, de eerste in het vak 'techniekfilosofie'. Binnen dit nog jonge, maar belangrijk geworden onderzoeksterrein spelen Nederlandse wetenschappers een prominente rol.

Nederland is een toonaangevend land in de techniekfilosofie.Twee jaar geleden gaf een internationale visitatiecommissie detechniekfilosofen van Delft, Eindhoven en Twente, die samenwerkenin het nieuwe 3TU Centre for Ethics and Technology, het predikaat’excellent’. Zowel internationaal als nationaal wordt het belangvan techniekfilosofie bij gevoelige onderwerpen met een technischecomponent, zoals het elektronisch patiënten dossier (EPD), wordtsteeds meer ingezien.

In 15 jaar binnen elk ontwerpproces

“Was techniekfilosofie vijftien jaar geleden als wetenschapsgebiednog vrijwel onbestaand, tegenwoordig maakt het deel uit van elkontwerpproces.” zegt dr. Pieter Vermaas van de TU Delft, één van deinitiatiefnemers van de boekenreeks Philosophy of Technologyand Engineering, als eerste serie in dit nog jongevakgebied.

Ook prof.dr. Jeroen van den Hoven van de TU Delft, één van desprekers tijdens de presentatie, is van mening dattechniekfilosofen een verhelderende rol kunnen spelen. “Door deverschillende belangen goed te ontrafelen, vallen schijnbaar groteproblemen overzichtelijk te maken. Voor het EPD betekent ditbijvoorbeeld een goede analyse maken van alle betrokkenen en allesoorten gegevens, en vervolgens vastleggen wie een goede redenheeft om toegang te krijgen tot wat. Zo wordt het grote debat’bedreigt het EPD de privacy?’ teruggebracht tot deelvragen enbehapbare porties als ‘mag de apotheker mijn longfoto’sinzien?”

Agenda door eerste kenschets

Het eerste deel van de nieuwe serie, getiteldPhilosophy and Engineering. An emerging agenda, wordt opdonderdag 1 april gepresenteerd bij ingenieursvereniging KIVI NIRIAin Den Haag. Jan Dekker, president van KIVI-NIRIA, neemt het eersteexemplaar van het boek in ontvangst.

Het eerste boek zet de agenda voor de techniekfilosofie. Het biedtonder meer een eerste kenschets van dit belangrijke nieuwe gebied,door een aantal filosofen en ethici met interesse intechniekfilosofie en toonaangevende ingenieurs met interesse infilosofische reflecties.

Uitdagingen

In het boek komen vragen aan bod als: wat isengineering? Welke ethische vraagstukken doen zich voor in ditvakgebied? Welke ethische principes zijn leidend voor de ingenieur?Hoe kijken ingenieurs zelf tegen hun vakgebied aan? Wat zien zijals de belangrijkste filosofische uitdagingen voor de 21eeeuw?

Het eerste boek is geredigeerd door ir. Ibo van de Poel (TU Delft)en prof. David Goldberg (University of Illinois). In de komendemaanden zal de tweede uitgave verschijnen, geschreven door dr. WyboHoukes (TU Eindhoven) en Pieter Vermaas.

Programma boekpresentatie (donderdag 1 april, 14.30-18.00uur; KIVI-NIRIA, Prinsessegracht 23, Den Haag)

14.30               Koffie/thee

15.00 – 15.10     Welkom door ir. Jan Dekker(President KIVI-NIRIA)

15.10 – 15.35     Speech door prof. David E.Goldberg (University of Illinois)

15.35 – 15.50     Reactie door prof. Jeroen vanden Hoven (TU Delft)

15.50 – 16.00     Discussie

16.00 – 16.10     Pauze

16.10 – 16.30     Speech door prof. Sybrand vander Zwaag (TU Delft)

16.30 – 16.45     Reactie door prof. PatriciaOsseweijer (TU Delft en KIVI-NIRIA)

16.45 – 17.00     Discussie

17.00 – 17.15    Uitreiking eerste exemplaar vanPhilosophy and Engineering aan ir. Jan Dekker door ir. Ibovan de Poel (TU Delft)

17.15              Borrel


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK