Toch ‘atoomstudie’ vanuit Iran?

Nieuws | de redactie
26 maart 2010 | Het kabinet is overrompeld door een rechterlijke uitspraak, waarin het verbod op nucleaire studies door mensen uit Iran onverbindend is verklaard. "De regeling is momenteel kwetsbaar voor vergelijkbare oordelen van andere rechters," vrezen OCW en BZ.

De bewindslieden van deze twee ministeries beantwoorden devragen van het Kamerlid Harbers (VVD) hiernaar als volgt:


1] Heeft u kennisgenomen van het feit dat de rechter in Den Haag desanctieregeling die studenten uit Iran uitsluit van enkelemasteropleidingen en locaties, waaronder de kerninstallaties inPetten en Borssele als onrechtmatig heeft beoordeeld?

Antwoord:
Ja. Mij is bekend dat de rechter de bedoelde regeling onverbindendheeft verklaard.

2] Betekent deze uitspraak dat de sanctieregeling niet langer vantoepassing is en iemand uit Iran voortaan kan stage lopen in eenkernreactor of bepaalde nucleaire specialisaties in zijnmasteropleiding kon volgen? Zo ja, wat vindt u hiervan?

Antwoord:
Het vonnis van de rechtbank heeft werking tussen de partijen in dezaak; dit betekent dat de onderwijsregeling op dit moment onverkortgeldt, behalve voor de drie eisers in de zaak. Wel is de regelingmomenteel kwetsbaar voor vergelijkbare oordelen van andererechters. Daarom beziet het kabinet momenteel welke vervolgstappengenomen moeten warden in respons op het arrest van de rechtbank DenHaag.

3] Hoe is het mogelijk dat de rechter de sanctieregeling alsonrechtmatig heeft beoordeeld, terwijl u bij debegrotingsbehandeling in 2008 nog stelde dat de sanctieregelingvolgens u een strikte uitvoering van de VN-resolutie 1737 betreft·en u verwachtte dat de rechter dit oordeel van de regering zoudelen?

4] Deelt u de mening dat het nog steeds van groot belang is om deVN-resolutie uit te voeren en aldus waakzaamheid te betrachten ente verhinderen dat gespecialiseerde vorming of opleiding aanIraanse onderdanen wordt verstrekt die bijdraagt aanproliferatiegevoelige nucleaire activiteiten en aan de ontwikkelingvan systemen voor de overbrenging van kernwapens? Zo ja. bent ubereid op korte termijn een (aangepaste) wettelijke regeling teontwerpen die hierin voorziet? Zo nee. waarom niet?

Antwoord op vraag 3 en 4:
De uitspraak van de rechter heeft mij verrast. Nederland isverplicht uitvoering te geven aan VN resolutie 1737. Het kabinetbeziet momenteel welke vervolgstappen genomen moeten worden. In detussentijd wordt de huidige regeling toegepast.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK