Wetswijziging voor toegankelijkheid

Nieuws | de redactie
15 maart 2010 | Het hoger onderwijs moet beter toegankelijk worden voor studenten met een functiebeperking. Demissionair staatssecretaris Van Bijsterveldt zal hiervoor binnenkort een Nota van wijziging indienen op het wetsontwerp accreditatie.

Dit schrijft zij in een brief aan de Kamer over hetinspectierapport Onbelemmerd Studeren. Ze wil dat detoegankelijkheid voor gehandicapte studenten een van de elementenwordt waaraan een instelling wordt getoetst om accreditatie teverkrijgen of te behouden.

Op verzoek van het onderwijsministerie heeft deOnderwijsinspectie onderzocht of universiteiten en hogescholenvoldoende voorzieningen en mogelijkheden aanbieden aan studentenmet een functiebeperking. Het rapport Onbelemmerd Studerenbevestigt het beeld dat het hoger onderwijs niet altijd eventoegankelijk is voor studenten met een handicap, al constateert deinspectie ook duidelijke verbeteringen.

‘De inspectie constateert dat het onderwerp “studeren met eenfunctiebeperking” steeds meer de aandacht krijgt die het verdient,maar ook dat er nog veel moet gebeuren’, schrijft Van Bijsterveldt.Echter ‘geen enkele van de onderzochte instellingen voldoet in alleopzichten aan de eisen die de inspectie stelt.’

Subsidies helpen

De afgelopen jaren heeft OCW in totaal 10 miljoen eurouitgetrokken voor diverse maatregelen om het studeren met eenfunctiebeperking te stimuleren. Zo werden er onder meer subsidiesaan universiteiten en hogescholen beschikbaar gesteld, gericht opversterking en bevordering van het integrale beleid opinstellingsniveau van het onderwerp studeren met eenfunctiebeperking. Dit heeft geholpen, zij blijkt uit hetrapport.

‘De instellingen die subsidie hebben aangevraagd en gekregenscoren beter dan de instellingen die deze subsidie niet hebbenaangevraagd. Het aanbod en de kwaliteit van voorzieningen voorstudenten met een functiebeperking wisselt sterk, zowel tussen alsbinnen instellingen.’

Maatstaf

Het ministerie van OCW heeft vorig jaar tevens een commissieingesteld die op zoek moest gaan naar betere oplossingen voor dezeproblematiek. Deze commissie-Maatstaf onder leiding vanoud-staatssecretaris Margo Vliegenthart rapporteert eind dezemaand.

Voortuitlopend op haar rapport conclusies komt Van Bijsterveldtdus nu alvast met een beleidsreactie. ‘Dat heeft te maken met hettijdpad voor het wetsontwerp tot aanpassing van hetaccreditatiestelsel’, schrijft zij. ‘Gelet op de uitkomsten van hetinspectieonderzoek en de signalen van de commissie Maatstaf, ben ikvan mening dat eenduidig in de wet moet worden vastgelegd dat detoegankelijkheid van het hoger onderwijs voor studenten metfunctiebeperking onderdeel uitmaakt van het accreditatiestelsel. Ikzal dit voorstellen in een Nota van wijziging op het wetsvoorsteltot aanpassing van de accreditatie.’

De brief van Van Bijsterveldt leest u hier. Het rapport Onbelemmerd Studeren leest uhier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK