Award voor kosteneffectiviteit in zorg

Nieuws | de redactie
14 april 2010 | Ties Hoomans (Universiteit Maastricht) heeft de ISPOR Research Excellence Award 2010 gewonnen. Hoomans won dankzij zijn publicatie in Value in Health over de kosteneffectiviteit van de invoering van nieuwe behandelmethoden voor uitgezaaide prostaatkanker.

Met een NWO Rubicon-beurs op zak verbleef ir. Ties Hoomanstwaalf maanden aan de University of Glasgow waar hij onderzoek deednaar de raakvlakken van besluitvorming, economische analyse enimplementatie in de zorg. Het resultaat van zijn grensverleggendeonderzoeksreis is nu bekroond.

In Value in Health bescheef Hoomans hoe de patiëntenzorg bijuitgezaaide hormoononafhankelijke prostaatkanker kan wordengeoptimaliseerd. Hij toont daarmee niet alleen aan welkebehandeling kosteneffectief is (mitoxantrone of docetaxelgecombineerd met prednison/prednisolon gedurende drie weken), maarlaat ook zien dat het loont om nader onderzoek te doen naar deverschillende behandelmethoden en dat het waardevol is om extra teinvesteren in implementatieactiviteiten.

Kosteneffectiviteit van zorginnovaties

Bij de invoering van zorginnovaties (nieuwe diagnostischeinstrumenten, behandelmethoden of klinische richtlijnen) moeten degezondheidseffecten worden afgezet tegen de kosten ervan. Dezekosteneffectiviteit is vaak niet 100% zeker. Daarnaast moet wordengeïnvesteerd in voorlichtingscampagnes, cursussen, financiëleprikkels of andere implementatieactiviteiten om ervoor te zorgendat artsen en patiënten innovaties in de zorg daadwerkelijk gaantoepassen, zo concludeerde Hoomans.

Omdat zorgbudgetten beperkt zijn, moeten volgens Hoomans dekosteneffectiviteit van zorginnovaties, de waarde van implementatieen verder onderzoek integraal worden bepaald. Op basis van zo’nintegrale analyse kan optimale zorg voor patiënten wordengerealiseerd.

ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and OutcomesResearch) reikt jaarlijks een prijs uit voor de beste publicatieover praktische toepassingen in de farmaco-economie. Op 18 meineemt Hoomans de prijs in ontvangst tijdens de jaarlijkse ISPORconferentie in Atlanta (VS).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK