Balkenende valt LSVb bij

Nieuws | de redactie
26 april 2010 | CDA-lijsttrekker Balkenende verwelkomt de "uitstekende uitspraak" van de LSVb over de toekomst van de studiefinanciering. "Ik sta voor de studenten, zo is het." En studentenbonden verwijten Plasterk dat hij "weigerde onderzoek te doen naar de gevolgen van het afschaffen van de studiefinanciering." Cohen beloofde hen het nog eens goed uit te leggen.

Studenten goed gehoord

Op het partijcongres van zijn partij sprak Jan Peter Balkenende metScienceGuide over het interview met Jasmijn Koets van de LSVb,waarin zij onder meer zei; “De PvdA ontneemt studenten destudiefinanciering en herinvesteert die gelden zelfs niet in hogeronderwijs. Twee onvergeeflijke fouten als je alle onderzoekennagaat. Ze laten HO-studenten betalen voor PO, VO en MBO.Lekker sociaal. Het leenstelsel dat zij voorstaan gaat een grootprobleem worden, vooral voor de studenten uit de lageresociaal-economische milieu’s en voor eerstegeneratiestudenten. DePvdA plaatst zich op hoger onderwijs rechts van de VVD.”

De uitspraken van Koets had de premier al gedurende de ministerraadonder ogen gekregen, bekende hij lachend. Balkenede bevestigdenogmaals met nadruk, zijn toelichting op het CDA-programmavan enkele weken geleden: “Ik heb de geluiden vanuit destudenten en ouders goed gehoord. Zij stellen nadrukkelijk: ‘niettornen aan de basisbeurs’. Men wil daar geen onzekerheden over bijde vraag naar wat ze willen studeren, ze willen daarbij nietafgeschrikt te worden.”

‘Zo is het!’

Tegenover deze zekerheid wil de CDA-aanvoerder “wel dat we bijde poort van de studies er echt meer aan doen om uitval tegente gaan. Dat kun je ook van de student vragen, vind ik. Als dezebeter voorbereid tot keuzes komt, heeft dat vele pluspunten. Destudie-uitval gaat omlaag, meer studiesucces verhoogt de impact vande investeringen die wij in kennis doen, dus ook van het geld voorde studiefinanciering. Hier moeten we echt veel aan willen doen.Afschaffing van de basisbeurs helpt daar niet bij.”

Jasmijn Koets kondigde in haar interview met ScienceGuideaan Balkenende aan deze programmatische uitspraak “keihard” tezullen houden: “Hij heeft verklaard de basisbeurs te willenbehouden en daar gaan wij hem keihard aan houden. Op Balkenende kun je immers vertrouwen, toch?” DeCDA-leider verwelkomde deze lijn.

De LSVb mag hem aan zijn opvatting houden, zo zegt hij: “Het CDAstaat echt voor de basisbeurs en voor de toegankelijkheid van hethoger onderwijs. Ik sta voor de studenten, nu en in de toekomst. Zois het!”

Risico op torenhoge schuld

Verschillende studentenbonden reageren teleurgesteld op dePvdA “die al jaren roept te willen investeren in hoger onderwijs,maar nu keihard wil bezuinigen op studenten.” Jonas Sweep,voorzitter van de Nijmeegse AKKU: “Juist jongeren uit armeregezinnen zullen niet meer kunnen studeren. Voor hen is het risicoop een torenhoge studieschuld hoger, de angst om te lenen veelgroter. Het ‘sociaal leenstelsel’ is een heel asociaalstelsel.”

De studenten wijzen de PvdA op verschillende onderzoeken dit ditbeeld bevestigen. Eénvijfde van de studenten stopt met studeren alsde studiefinanciering wordt afgeschaft, blijkt uit een enquête vande LSVb onder 14.000 studenten, scholieren en ouders. Uitonderzoek van het Nijmeegse onderzoeksbureau IOWO blijkt datstudenten gemiddeld 39 uur per week besteden aan studie en bijbanenen een groeiend percentage (52% in 2009 tegen 41% in 2007) bang isvoor een hoge studieschuld na afstuderen.

Saillante Plasterk

“Saillant detail” noemt AKKU, dat PvdA’er Ronald Plasterkals minister van OCW “weigerde onderzoek te doen naar degevolgen van het afschaffen van de studiefinanciering. Juist dePvdA zou vanuit haar beginselen het onderwijs toegankelijk moetenhouden voor iedereen. Wat ben je voor een arbeiderspartij als jekinderen uit arbeidersgezinnen de toegang tot het hoger onderwijsontzegt?”

PvdA-lijsttrekker Job Cohen begint intussen nattigheid tevoelen. Hij probeerde bij zijn congresdemonstrerende studenten gerust te stellen. Er hoeftvolgens hem alleen terugbetaald te worden als het inkomen dattoelaat. Volgens Cohen is het stelsel zoals hij dat voor zich ziet,”prima uit te leggen”. Hij beloofde alle studentenstedenaf te reizen om dit te doen. Met 14 universiteiten en ruim 40hogescholen is het campagneschema van Cohen daarmee in een keergevuld.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK