Docenten als vakmensen

Nieuws | de redactie
2 april 2010 | Oplossingen voor de tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt zijn voor de Amsterdamse lerarenopleidingen het beste te vinden in nieuwe doordenkingen van het vakmanschap van de docent. Bijvoorbeeld ten aanzien van hun multiculturele omgeving in het vak. Dat leidt onder meer tot 46 tips om uitval bij beginnende leraren te voorkomen.

Multicultureel vakmanschap verwijst naar de dagelijkse praktijkvan het effectief werken in multiculturele klassen, scholen enomgevingen. De Nederlandse samenleving en dus ook het onderwijskrijgt steeds meer kleur. De docententeams zijn echter nog zeldeneen afspiegeling van de leerlingenpopulatie.

Amsterdamse scholen en Amsterdamse lerarenopleidingen onderkennenhet belang van meer allochtone leraren voor de klas. Hiertoe moetde instroom van allochtone studenten in de lerarenopleidingenomhoog en hun uitval omlaag. Daarnaast zijn niet alle docentenopgeleid voor het lesgeven op kleurrijke scholen en uit onderzoeknaar de curricula van de opleidingen blijkt dat ook de huidigestudentenpopulatie daar nog onvoldoende op wordt voorbereid.

Sinds 2008 werken de Amsterdamse lerarenopleidingen samen in dewerkgroep Multicultureel Vakmanschap om alle docenten in opleidingbeter voorbereiden op het functioneren in multiculturele scholen énde hoge uitval van allochtone studenten op de lerarenopleidingenreduceren. De deelnemende lerarenopleidingen zijn de Universiteitvan Amsterdam, Vrije Universiteit, Hogeschool van Amsterdam,Hogeschool INHolland en Ipabo.

In hiun nieuwe, gezamenlijke publicatieMulticultureel vakmanschap, de Amsterdamselerarenopleidingen kiezen ervoor! lichten zij deresultaten toe van ruim een jaar samenwerken. De publicatie bevatuitkomsten van onderzoek, expertmeetings en interviews, en vanuitgevoerde trainingen en nieuw ontwikkelde producten. Ook wordt derelatie tussen multicultureel vakmanschap en de zevendocentcompetenties van de Stichting Beroepskwaliteit Lerarentoegelicht.

De werkgroep Multicultureel Vakmanschap heeft met studenten van deAmsterdamse lerarenopleidingen in beeld gebracht hoe beginnendeleraren zich meer welkom kunnen voelen op school. Dit heeft geleidtot de publicatie Welkom op School, 46 tips om uitval vanbeginnende leraren te voorkomen.

Het boekje bestaat uit een veelheid aan adviezen om het gevoel vanwelkom te bevorderen, de studie en de stage succesvoller te latenverlopen, en de uitval onder leraren in opleiding te reduceren. Deadviezen zijn onderverdeeld in drie categorieën: tips van studentenvoor studenten, tips van studenten voor opleidingen en tips vanstudenten voor stage- en opleidingsscholen.

Download de publicatie Multicultureelvakmanschap

Download de publicatie Welkom opSchool


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK