Excellentie uitgediept

Nieuws | de redactie
20 april 2010 | Sirius organiseert een conferentie over excellentie, met de fosuc op projecten met een beschrijvend, evaluatief en onderzoeksmatig karakter. "Wij zijn ons bewust van het feit dat het onderzoek rondom excellentie in de kinderschoenen staat in Nederland. Juist daarom willen wij een platform creëren waar onderzoekers rondom excellentie van gedachten en ideeën wisselen met onderwijsontwikkelaars."

Op donderdag 23 september 2010 organiseren het Sirius Programmaen het Excellentienetwerk van de Vereniging van Onderwijsresearch,Divisie Hoger Onderwijs (VOR HO) gezamenlijk een conferentie vooronderzoekers en ontwikkelaars van excellentiebevorderendeprogramma’s. Vul uw gegevens en uw voorstel in op dit formulier.

Onlangs hebben de beide verbanden besloten hun krachten te bundelenen hun beider communities elkaar te laten ontmoeten. In het kadervan dit streven zal de conferentie op 23 september wordengeorganiseerd in Utrecht. 

In dit stadium zien wij onderzoek breed en verwelkomen nietexclusief wetenschappelijke projecten, maar ook evaluatiestudiesvan programma’s of inventarisaties van ervaringen dooronderwijsontwikkelaars.

De bijeenkomst krijgt een sterk interactief karakter. Doorverschillende werkvormen te gebruiken kan elk thema op de meestgeschikte manier behandeld worden. Denk bijvoorbeeld aan: roundtables (voor kleine groepen), workshops, discussies, postersessies.Voor sommige sessies zullen de deelnemers vooraf leesmateriaalkrijgen om zich voor te bereiden. Door een goede inhoudelijkevoorbereiding kunnen de sessies de diepte in gaan en optimaleresultaten opleveren.

De bijdragen aan het programma kunnen vanuit verschillende hoekenbetrekking hebben op excellentiebevordering in het hoger onderwijs.U kunt denken aan de volgende kernthema’s, die wij ter inspiratiemet enkele trefwoorden en vragen toelichten:

1. Definities, signalering en selectie
– Definities van excellentie en consequenties voor bepaaldekeuzes.
– Kenmerken van excellente beroepsbeoefenaars.
– Het signaleren van talent bij individuele studenten en van demeest getalenteerde studenten in de groep.
– De selectie van de juiste studenten en de ervaringen metselecteren tot nu toe.
– Er zijn ook talentvolle studenten die niet meedoen aan deselectie, waarom niet en wat willen/doen zij wel?
– In hoeverre is er een relatie tussen selectie enstudiesucces?

2. Didactiek, leerprocessen en interactie
– Kenmerken van de interactie tussen student en docent in eenhonoursprogramma en van de interactie tussen honoursstudentenonderling.
– Specifieke aspecten van leerprocessen van talentvollestudenten.
– De soorten didactiek die geschikt zijn voor deze studenten en devoorwaarden die een docent geschikt maken voor passend onderwijsvoor hen.
– Ontwerp van honoursactiviteiten en de effectiviteit daarvan

3. Programmaontwikkeling en -ontwerp, evaluatie endiversiteit
– Kenmerken van honoursprogramma’s en de doelen die men wilbereiken.
– Ontwerpprincipes van honoursprogramma’s en ervaringendaarmee
– De relatie tussen de opzet en uitvoering van een honoursprogrammaen talentontwikkeling.
– Leent een bepaalde onderwijsontwerp zich meer voor WO ofHBO?
– (Waarom) wordt er gekozen voor een bepaalde vorm binnen eenbepaald vakgebied (verdieping) of juist interdisciplinair(verbreding) of aanvullend op de academische vakken (bijvoorbeeldleiderschap, maatschappelijke betrokkenheid,ondernemingszin).
– Hoe wordt ervoor gezorgd dat alle soorten studentenvertegenwoordigd zijn in de programma’s en welke speciale aandachtvraagt dat?

4. Communities van Talent en bredere inbedding
– Verschillende soorten honours community en hunfuncties.
– Ontwerpprincipes voor het creëren en onderhouden ervan.
– De rol van sociale media voor communityvorming en hetfunctioneren ervan.
– In hoeverre is er sprake van een extra- of co-curriculum,georganiseerd door studenten?
– Welke leereffecten/ervaringen genereert een honourscommunity?

5. Proeftuinen, maatschappelijke effecten enalumni
– Wat voor samenwerkingsvormen zijn er tussen honoursprogramma’s enwerkvelden?
– Waar komen honoursalumni terecht en hoe functioneren ze?
– Hoe kijken honoursalumni terug op hun honoursprogramma(toegevoegde waarde)?
– Hoe zien werkgevers hun honoursalumni (toegevoegde waarde)?
– In welke mate werkt een honoursprogramma als een proeftuin voorhet reguliere onderwijs (intentioneel en niet-intentioneel)?

Ook andere, volgens u in deze context relevante thema’s zijnwelkom. Onderzoekers en ontwikkelaars die een bijdrage aan deconferentie willen leveren worden uitgenodigd via deze link het formulier op de website van het Sirius Programmain te vullen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK