Fons van Wieringen: denk mee!

Nieuws | de redactie
20 april 2010 | "Dit najaar brengen wij als Onderwijsraad advies uit over de inhoudelijke betrokkenheid van boeiende en stimulerende mensen uit de plaatselijke voorhoedes bij het onderwijs. Dat advies gaat over vragen als: 'Hoe kan dit het beste worden vormgegeven?' 'Wie moet voortouw nemen?' Ik wil de lezers van ScienceGuide in HBO, WO, onderzoek, bedrijfsleven en bestuur graag uitnodigen hun visie en hun ervaringen te geven. U kunt ons denkproces en de kracht van ons advies daarmee echt een impuls geven."

“De Onderwijsraad heeft in het afgelopen jaar aandacht besteedaan zijn 90-jarig bestaan. Onderdeel hiervan was de oproep tot meermaatschappelijke steun voor het onderwijs: roep niet steeds dat hetonderwijs weer iets moet, maar doe zelf ook eens iets voor hetonderwijs. In het onlangs verschenen jaarboekje 2009 Wat doet uvoor het onderwijs? hebben wij voorbeelden gegeven in de vormvan inspirerende interviews met mensen die zich met hart en zielinzetten voor het onderwijs.

Betrokkenheid

Een manier om de maatschappij meer bij het onderwijs tebetrekken is volgens ons een Maatschappelijk Programma waarinvooraanstaande, stimulerende personen een bijdrage kunnen leveren.Dit programma kan direct aansluiten bij het leerplan, maar het kanook extra-curriculair zijn, al naar gelang wat de desbetreffendeschool zinvol acht.

De gedachte is dat er een voor iedereen herkenbare intermediair,een interface ontstaat tussen school en maatschappij. Deze maakt deinbreng van de plaatselijke of regionale voorhoedes van kunst,industrie, dienstverlening, bestuur, sport, media, recht en zorgeenvoudiger : ‘zet mij maar drie ochtenden in jullieMaatschappelijk Programma’.

Wat vindt u?

Ik ben mij ervan bewust dat zoiets alleen verwezenlijktkan worden als de bereidheid bij plaatselijke voorhoedes er is ominderdaad iets voor het onderwijs willen betekenen en een voorscholen en hogescholen makkelijk uitvoerbare vorm gevonden kanworden.

De raad benadert daarom scholen, besturenorganisatie,maatschappelijke organisaties en instellingen om mee te denken ente reageren. U als lezer van ScienceGuide zultwaarschijnlijk in meer dan één van deze organisaties een rol spelenen actief zijn. Vandaar mijn extra vragen aan u: deelt u deoogmerken van de raad? Hoe kan een Maatschappelijk Programma in uwsituatie eruit zien? Wie kunnen daarin een rol spelen, hoe kan hetworden opgezet, wie zou het initiatief moeten nemen?

Ik zou uw reactie graag vóór 18 juni ontvangen, zodat wij voor denieuwe minister van OCW een doordacht advies kunnen voorbereiden.Meer achtergronden vindt u hier. Reageren kunt u op maatschappelijkprogramma@onderwijsraad.nl, maar u kunt mij ook schriftelijk uw visie sturen naar Nassaulaan6, 2514 JS te Den Haag (ovv ‘maatschappelijk programma’).”

Fons van Wieringen
Voorzitter van de Onderwijsraad

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK