HBO claimt tweederde van SF

Nieuws | de redactie
23 april 2010 | Na de ’20 commissies’ lijken weinigen nog te geloven dat een volgend kabinet echt extra geld voor het hoger onderwijs beschikbaar gaat stellen. Zelfs de HBO-raad, die TIER liet uitrekenen dat investeringen in het hbo de samenleving het drievoudige opleveren, pleit er nu voor geld bij de studenten weg te halen.

HBO-raad voorzitter Doekle Terpstra sprak met trots over het’investeringsplan’ van de hogescholenkoepel op hunjaarcongres. “We hebben gekeken wat er inhoudelijk in het hogeronderwijs nodig is en daarop een investeringsplan gemaakt. Dieplannen hebben we laten doorrekenen door twee hoogleraren, onderwie Henriëtte Maassen van den Brink.” Uit zulkwo-onderzoek zou blijken dat iedere euro investeringen in hethbo de samenleving het drievoudige oplevert.

Veerman of SF?

De HBO-raad claimt nu 660 miljoen euro per jaar extra aan publiekeuitgaven. Dat bedrag is niet gebaseerd op de visie van decommissie-Veerman, dat er missiebekostiging van het HO moet komen,gebaseerd op scherpe inhoudelijke profielen per instelling.

Officieel juicht de HBO-raad die visie van harte toe.Echter, de claim beslaat precies tweederde van de 1miljard die een afschaffing van de basisbeurs zouopleveren. Terpstra gaat er namelijk vanuit dat dit zalgebeuren en van de vrijkomende 1 miljard moet tweederde naar hethbo. Omdat daar nu eenmaal tweederde van de studenten zit, zoredeneert hij. Eerst de buit verdelen, dan samen nog eensdiepzinnig nadenken over ‘missie’, ‘profiel’ of ‘convenant’.

De claim van extra investeringen moeten volgens de HBO-raadworden ingezet voor het terugdringen van de uitval vanhbo-studenten met 5%, het verhogen van het aantal studenten datna hun bachelor een master gaat doen en voor hetverbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in de bachelorfasedoor extra scholing en extra beloning van docenten.

“Het terugdringen van de uitval van studenten in de bachelorfasemet 5% en een kwaliteitsimpuls aan het onderwijs levert netto tot €1,2 miljard op, terwijl de extra financieringsimpuls in hbo-masters een netto opbrengst van € 380 miljoen met zich brengt.De door de HBO-raad voorgestelde extra investering in hetpraktijkgerichte onderzoek is volgens de onderzoekers na 6 jaarkosteneffectief,” stelt de hbo-koepel.

Het investeringsplan van de HBO-raad is verder als document (nog)niet beschikbaar en werd op het congres ook niet aangebodenaan vertegenwoordigers uit de politiek,zoals D66-leider Alexander Pechtold die dezelfde middagdaar sprak.

It takes two to tango

In die toespraak bleek Pechtold zich al helemaal hetvocabulaire te hebben eigengemaakt van die andere Alexander de Grote, Rinnooy Kan. Dezesprak onlangs op het partijcongres van D66, als degeestelijk vader van de KIA alsmede lid van de commissie-Veerman.Zijn vingerafdrukken waren duidelijk aanwezig in de toespraak vanPechtold.

Pechtold radicaliseerde daarin in zekere zin het voorstel van decommissie-Veerman dat het hoger onderwijs een maatschappelijkconvenant zou moeten afsluiten. De hele onderwijssector zou eennieuw contract met de overheid moeten sluiten, vond hij. “Ittakes two to tango.”

Pechtold zei overspoeld te worden door onderwijskoepelsdie extra geld komen opeisen, omdat in zijn partijprogrammastaat dat daar 2,5 miljard extra naartoe moet. Daarom riep hijde onderwijssector op met een gezamenlijk plan te komen. Een eigenkeuze van de richting en impact van de gewenste investeringen heefthij blijkbaar nog niet. Die mogen van Pechtold de koepels leveren.Een soort polderreferendum dus.

Welk convenant?

Of dat zal lukken? Het opstellen van een convenant voor hethoger onderwijs is al lastig genoeg. De besturenkoepels willen bestmet de studenten praten, maar dan vooral over de vraag hoe degelden voor de studiebeurzen in het hoger onderwijs geherïnvesteerdkunnen worden, dus in hun eigen ‘beurzen’. En devertegenwoordigers van primair en voortgezet onderwijs zullen zichliever vastgrijpen aan het adagium van Job Cohen dat kwaliteit in hetonderwijs ‘aan de basis’ begint dan dat ze de buit samen met hethoger onderwijs verdelen.  

In het algemeen lijken maar weinigen serieus geld tedurven vragen voor het hoger onderwijs. Vaak wordt de OESOgeciteerd, die zegt dat investeren in onderwijs loont. Maar de koepellobbyisten lijken reedsnu -na de 20 commissies- te denken dat dat een retorisch botargument is. De finale oproep van het Innovatieplatformom meer geld in onderwijs en onderzoek te steken, sloeg niet echtin eerder deze week, bijvoorbeeld. De aswolk en compensatiesvoor de KLM’s dezer wereld trokken beduidend meer pers. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK