Lectoraten moeten beter gespreid

Nieuws | de redactie
26 april 2010 | Als het gaat om de benoeming van lectoren, doet iedere hogeschool wat goed is in eigen ogen. Dat gebrek aan coherentie is Hein Dijkstra (bestuurder Windesheim) een doorn in het oog. “We hebben nu geloof ik 15 lectoren onderwijspedagogiek in Nederland. Met steeds een iets andere titel, maar het komt allemaal op hetzelfde neer.”

Tot nu toe hebben in hoge mate de colleges van bestuur van dehogescholen bepaald wat voor lectoraten er in Nederland kwamen.Daarbij werden verschillende en soms tegenstrijdige redeneringengevolgd. Sommige hogescholen keken sterk naar de behoefte van hetmkb of andere economische partners in hun regio. Andere hogescholenzochten sterk aansluiting bij de vakken die de hogeschool aanbiedtof de internationale ambities van hun instelling ten aanzien vanpraktijkonderzoek en relatienetwerken daarbij.

NAVO-generaals strikken

Bestuurder Klaas-Wybo van der Hoek van Stenden verteldeScienceGuide bij de recrutering van lectoren mensgericht te werk tegaan: “Eerst zochten we mensen bij vacatures. Dat bleek soms erglastig. Daarom hebben we de volgorde omgekeerd: komen we eeninteressante persoonlijkheid tegen, dan creëren we een lectoraatvoor hem of haar.” Zo werd naar verluidt onder meer NAVO-generaalTon Strik binnengehaald voor een lectoraat Humanitarian AidAssistance.

Maar met zulke idiosyncratische redeneringen vanhogeschoolbesturen zit het hbo nu wel in een situatie van ‘Laatduizend bloemen bloeien, laat honderd scholen wedijveren.’ Diecampagne van Mao liep niet goed af en leidde tot repressie van demeningsvrijheid. Collegelid Hein Dijkstra van de ChristelijkeHogeschool Windesheim vindt het langzamerhand tijd voor meercoherentie. “Veerman zegt dat we ons als hogescholen moetenprofileren. Voor wat betreft de lectoraten zouden we dat bijuitstek kunnen doen. Waarom maken we als hogescholen in hetnoordoosten van het land geen afspraken over wie wat doet?”

Eenzijdigheden

Op die manier kan een einde gemaakt worden aan ‘navelstaarderij’,waarin benoemingen slechts gebaseerd lijken op de behoefte van dehogeschool zelf. In het landelijke aanbod is er daardoor geengebrek aan pedagogisch georienteerde en MKB-achtige lectoraten,maar andere vakgebieden worden inhoudelijk en regionaal gezien veelminder goed bediend. Met een goede afstemming zou dus verbreding enverdieping van het aanbod bereikt kunnen worden.

Dijkstra ziet dan wel de noodzaak tot flexibilisering: het moetmogelijk worden docenten of jonge onderzoekers van de enehogeschool in te zetten bij de kenniskring van een anderehogeschool. Hem lijkt dat juist aantrekkelijk. “Wat is er mooierdan dat docenten van Hanze en Stenden meedraaien in onzekenniskringen en omgekeerd?”

Windesheim volgt die redenering nu al voor wat betreft delerarenopleidingen. Samen met de educatieve faculteiten van HU,HvA, INHolland en HAN wordt een viertal lectoraten opgezet die dezehogescholen in gezamenlijkheid moeten dienen, waarbij ook sprake isvan gezamenlijke onderzoeksprogramma’s. Die opzet zou in deredenering van Dijkstra dus ook naar andere vakgebieden kunnenworden uitgebreid.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK