LSVb: ‘Balkenende redder van de studenten’

Nieuws | de redactie
23 april 2010 | De LSVb kondigt actie aan uit onvrede over de geringe HO-ambities van de partijprogramma’s. Jasmijn Koets, woordvoerder van de studentenbond, vertelt wat op 21 mei gaat gebeuren. Zij uit stevige kritiek, vooral op de PvdA over SF. “Twee onvergeeflijke fouten. Balkenende ontpopt zich als redder van de studenten.”

Elke euro levert er drie op

“We werden laatst gebeld door een kandidaat voor de D66-lijst”,vertelt Jasmijn Koets, woordvoerder van de LSVb. “Die vroeg: ‘watis er nou zo slecht aan die basisbeurs, waarom wil iedereen dieafschaffen’? Goeie vraag!

Wij zijn écht teleurgesteld dat na vele mooie woorden over hogeronderwijs sommige partijen er in hun verkiezingsprogramma’s er numet de pet naar gooien. Het lijkt wel alsof politici elkaaraanpraten dat studenten echt wel meer kunnen betalen en dat dan noggaan geloven ook.

Cees Veerman verwoordde dit mooi in het VSNU Cafe. ‘Als eenbedrijf gaat bezuinigen, dan haalt het toch ook geen geld weg bijde afdelingen die het meeste opleveren’, zei hij. Dat is wat erstraks wel dreigt te gebeuren bij het hoger onderwijs. Terwijlverschillende onderzoeken uitwijzen uit dat elke euro die jeinvesteert in hoger onderwijs dubbel en dwars wordt terugverdient.Uit nieuw onderzoek van de hoogleraren Maassen van den Brink enGroot blijkt bijvoorbeeld dat iedere euro geïnvesteerd in het hbodrie euro oplevert voor de economische ontwikkeling van onsland.

Volgens mij is dat hét argument om te investeren en ook hétargument om niet meer private investeringen van studenten tevragen. Als je als samenleving zoveel kan ‘verdienen’ aan hogeropgeleiden, ben je wel gek als je ze gaat ontmoedigen om door testuderen.”

Twee onvergeeflijke fouten van de PvdA

“Dat moet Mariëtte Hamer ook hebben geweten toen ze haargoede en ambitieuze ‘motie-Hamer’  indiende. Maar het lijktwel alsof de rest van de PvdA hier niet aan wil, want in hunverkiezingsprogram lees je er bar weinig van terug. Zeerteleurstellend.

De PvdA ontneemt studenten de studiefinanciering en herinvesteertdie gelden zelfs niet in hoger onderwijs. Twee onvergeeflijkefouten als je alle onderzoeken nagaat. Ze laten HO-studentenbetalen voor PO, VO en MBO. Lekker sociaal.

Het leenstelsel dat zij voorstaan gaat een groot probleem worden,vooral voor de studenten uit de lagere sociaal-economische milieu’sen voor eerstegeneratiestudenten. De groei naar 50% deelname aanhet hoger onderwijs voor de kenniseconomie moet juist uit diegroepen komen. So much for de partij van de emancipatie enintegratie.

Uit het vaak geroemde stelsel in Australië blijkt dat juist zijniet gaan studeren als ze daarvoor zich diep in de schulden moetensteken. Ook uit onderzoek in eigen land blijkt dat. Van detoekomstige studenten blijkt dat 42% niet zal gaan studeren alsalle kosten voor studie en levensonderhoud geleend zouden moetenworden, terwijl ze wel die ambitie hadden.”

Balkenende ‘sort of’ redder

“We waren echt verbluft na het lezen van departijprogramma’s. De PvdA plaatst zich op hoger onderwijs rechtsvan de VVD en Balkenende’s CDA ontpopt zich als de redder vande studenten. Sort of. Hij heeft verklaard de basisbeurste willen behouden en daar gaan wij hem keihard aan houden. Op Balkenende kun je immers vertrouwen,toch?

Het succes van nu, waar we best trots op mogen zijn, is dat we erin slagen veel mensen naar het HO te trekken. We moeten beseffendat toegankelijkheid geen gegeven is, al lijkt een aantal partijendaar anders over te denken. Bezuinigen hierop gaan ook ten kostevan kwaliteit. Beide moet in evenwicht blijven.

Je kunt heel goed onderwijs hebben als land, maar als het nietbereikbaar is voor de beste studenten dan heb je daar weinig aan enis het weggegooid geld. Of studenten moeten nog meer gaan werkennaast hun studie om geen schulden op te bouwen. Ook dat gaat tenkoste van de kwaliteit en studiesucces.”

21 mei: geen concessies

“Studenten kunnen wel meer zelf doen, meerinvesteren in de uren die zij aan hun studie besteden. Ook wijpleiten voor veel meer college-uren, intensiever onderwijs, meermaatwerk, betere matching en meer uitdaging. Maar zolang dit tenkoste dreigt te gaan van de betaalbaarheid van het onderwijs doenwij geen concessies.

En dat zullen we iedereen laten zien en laten horen op 21 mei, ophet Museumplein in Amsterdam. Studenten zullen zich daar uitsprekenvoor investeringen in het hoger onderwijs en tegen bezuinigingen opstudenten. Zij krijgen straks de zware taak dit vergrijzende landte gaan dragen.

Nederland gaat geweldige tekorten krijgen op de arbeidsmarktdoor de aanstaande demografische krimp. Laten we alsjeblieft zoveelmogelijk jongeren met de capaciteiten en de motivatie zo goedmogelijk opleiden, in plaats van ze te stimuleren niet te gaanstuderen. Of ervoor zorgen dat ze naar België en Duitslandvertrekken, waar onderwijs en studentenhuisvesting wel betaalbaaren toegankelijk zijn. De grens is bereikt.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK