Namen, titels en graden beschermd

Nieuws | de redactie
7 april 2010 | De naam ‘universiteit’ en ‘hogeschool’, Nederlandse graden en titels moeten beschermd worden door de overheid, zo schrijft staatssecretaris Van Bijsterveldt in een brief aan de Tweede Kamer. In het buitenland gebeurt dit al langer, concludeert het onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van de ‘Via Vinci-affaire’.

Van Bijsterveldt wil de naam universiteit reserveren voorinstellingen die erkend zijn op grond van de Nederlandse wet, zomaakte OCW gisteren bekend. Titels en graden mogen dan alleenworden afgegeven door opleidingen die zijn geaccrediteerd door deNVAO. Op het moment staat een instelling nog vrij om de naamuniversiteit, hogeschool of university (of applied science) tevoeren en ook bachelor- en mastergraden en titels te vergeven.

Consumentenmisleiding

De onduidelijkheid en consumentenmisleiding die hierdoor kanontstaan, kwam vorig jaar aan het licht toen de Via VinciUniversity beweerde geaccrediteerde masters aan te bieden,doctorstitels te verlenen en een universiteit te zijn. Hoewelde WHW de mogelijkheid biedt om aanwijzing als universiteit ofhogeschool bij de minister van OCW aan te vragen, had de Via Vincidat niet gedaan. Ook de opleidingen die de ‘university’ op haarsite aanbood, waren niet door de NVAO geaccrediteerd. Minister Plasterk dreigde destijds naar de rechter testappen als Via Vinci de onjuiste informatie niet zouverwijderen.

Naar aanleiding van een motie van Jan Jacob van Dijk (CDA) werdvervolgens een onderzoek ingesteld naar een mogelijke wettelijkebescherming van instellingsnamen en titels. Inmiddels is hetonderzoek voltooid en is geconcludeerd dat een verbod op het dragenvan de naam universiteit door een instelling die deze naam nietverdient, goed mogelijk is. In diverse gebieden die zijn bestudeerd(Vlaanderen, Baden-Württemberg, Noordrijn-Westfalen, Oostenrijk,Verenigd Koninkrijk en Australië) gebeurt dit al.

Strafrechtelijke verbodsbepaling

Het rapport De universiteit’: Onderzoek naar de beschermingvan instellingsbenamingen, graden en titels stelt dat’erkenning en bescherming van een instelling als “universiteit”,naast de eis van accreditatie van haar activiteiten, kan gelden alseen extra waarborg dat het met de maatschappelijke betrouwbaarheidvan die instelling goed zit. Als uitgangspunt zou kunnen gelden dataan de wettelijk genoemde instellingen automatisch beschermingtoekomt. Bij nieuwe toetreders zou het aanbod, hun organisatie enpersonele samenstelling kunnen worden getoetst op maatstaven vankwaliteit, continuïteit en consistentie waarna – bij het met goedgevolg hebben doorstaan van die toets – ook aan hen bescherming zoukunnen toekomen, conform de bestaande aanwijzingsprocedure.’

‘De bescherming van een instelling als ‘universiteit’ zouuiteindelijk door middel van een strafrechtelijke verbodsbepalinggestalte dienen te krijgen: het verbod om zonder verkregenerkenning, accreditatie of toestemming van de zijde van de overheidde naam “universiteit” te voeren.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK