PvdA: bezuinigen en investeren in HO

Nieuws | de redactie
8 april 2010 | De basisbeurs wordt afgeschaft en omgezet in een sociaal leenstelsel. De winst daarvan gaat aan de neus van het hoger onderwijs voorbij. Wel wil de PvdA 2 miljard investeren in onderwijs. ScienceGuide sprak in Amsterdam met lijsttrekker Job Cohen en fractievoorzitter Mariëtte Hamer bij de presentatie van het verkiezingsprogramma.

Einde basisbeurs

De middelen die vrijkomen door het afschaffen van debasisbeurs wil de PvdA investeren in “de kwaliteit van hetonderwijs.” Op de vraag van ScienceGuide of Cohen zichhier niet versprak en zoals VVD en D66 die opbrengst zouherinvesteren in het hoger onderwijs van de studenten die dit’inleveren’, antwoordde hij met een veelzeggende glimlach: “Ik zeghier nadrukkelijk ‘investeren in onderwijs’. Dat is watons betreft geen verspreking.”

In de Wet Studiefinanciering is de basisbeurs gekoppeld aan eenstudenten OV-kaart. Deze zou bij de ingreep van de PvdA duseveneens verdwijnen. Op de vraag naar dat mogelijke einde zei Cohendat die nadere ontwikkeling pas in de komende maanden duidelijk zouworden. “Ik wil dit eerst gaan bespreken met destudentenorganisaties en de rest van het onderwijsveld.”

2 miljard investeren

PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer sprak metScienceGuide over haar motie in relatie tot hetverkiezingsprogramma van de PvdA. “Die relatie is dus zeer sterkaanwezig. Mijn motie is de rode draad door de onderwijsparagraaf endie staat niet voor niets vooraan in het program en in ons lijstjeprioriteiten.”

De financiële uitwerking van deze prioriteit is in het program nogniet volledig geconcretiseerd. Hamer wilde echter graag eenconcrete conclusie op tafel leggen en benadrukte hoeveel en waarhet extra geld naar toe gaat. “We komen als PvdA met concreteinvesteringen in het onderwijs. We denken daarbij aan een bedragvan rond de €2 miljard. Centraal bij deze investeringen zal deonderwijstijd komen te staan. Van voorschoolse educatie tot en metde collegebanken willen wij extra middelen inzetten voor meercontacturen.”

OV-kaart toch nog gered?

De uitspraken van lijsttrekker Cohen bleven ter plekketijdens de presentatie van zijn verkiezingsprogramma overigens nietonweersproken. Met name zijn suggestie om een afschaffing van deOV-studentenkaart te bespreken met ‘het veld’ leidde tot enigeopgetrokken wenkbrauwen.

Lid van de PvdA-programmacommissie, Sharon Dijksma corrigeerdetegenover ScienceGuide de uitspraken van Job Cohenaangaande de OV-kaart. “Zo vaag als Job het zei is het niet hoor,de PvdA gaat niet morren aan de studenten OV-kaart. Dat wou ik jenog even zeggen”, aldus de oud-staatssecretaris van OCW.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK