Vijf lectoren gaan op voor ‘Lector van het Jaar’

Nieuws | de redactie
7 april 2010 | Het ISO en ScienceGuide zijn op zoek naar de lector die praktijkgestuurd onderzoek het boeiendst bindt aan het onderwijs voor studenten. De lector die het best aan dit profiel voldoet mag zich binnenkort ‘Lector van het Jaar’ noemen. Maak nu kennis met de vijf genomineerden van de Hanze, Driestar, HU, Saxion en HAN.

“Wij geloven in lectoren”

De belangstelling onder studenten, docenten en bestuurders om ‘hun’lectoren voor te dragen als Lector van het Jaar was groot. Uit detientallen voordrachten hebben ISO en ScienceGuide een vijftallectoren genomineerd.

Daarbij is vooral gekeken naar twee aspecten: de manier waaropde lectoren de vertaalslag weten te maken van praktijkgestuurdonderzoek naar het onderwijs in het hbo en de wijze waarop ze daarstudenten bij betrekken. “Een onderzoekende houding is voor hbo- enwo-studenten van groot belang in de kennissamenleving van morgen”,aldus ISO-voorzitter Henno van Horssen, zelf student aan HogeschoolVan Hall-Larenstein.

“De toegevoegde waarde van lectoren is groot, alleen ze zijn nogwel wat onderbelicht. Studenten kennen hun eigen lectoren vaak nieteens. Daarom willen we de lectoren meer op de kaart zetten,”vervolgt Van Horssen. “Wij geloven in lectoren en op deze maniermaken wij ze nog een stuk zichtbaarder. Wij doen dit metScienceGuide omdat wij een zo groot mogelijke exposurewilden.”

De vijf genomineerde lectoren zijn actief op terreinen alsfysiotherapie, muziek, onderwijsvernieuwing en maatschappij enrecht. Het profiel van de vijf genomineerden leest u, inwillekeurige volgorde, hieronder.

Rineke Smilde

Lector Lifelong Learning in Music & the Arts, Rineke Smildeis verbonden aan het Prins Claus Conservatorium van deHanzehogeschool Groningen.

Zij organiseerde projecten met studenten als ‘ Opera in de bus‘ en de ‘ Operaflat‘. Tevens is zij initiator van het gezamenlijkemasterprogramma ´New Audiences and Innovative Practice´, datstudenten wordt aangeboden samen met het Koninklijk Conservatoriumin Den Haag en drie buitenlandse conservatoria. Verder is zijbetrokken bij honourstrajecten voor begaafde studenten, waarvooreen Sirius-subsidie werd toegekend.

Het lectoraat Lifelong Learning in Music & the Arts draagtbij aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk van musici enkunstenaars door (toegepast) onderzoek te doen naar de manierwaarop kunst verbindend kan werken in de veranderende samenleving.Meer informatie over het lectoraat van Rineke Smilde leest u hier.

Bert Kalkman

Lector Exemplarisch Onderwijs, Bert Kalkman is verbonden aanHogeschool Driestar te Gouda.

Hij betrekt studenten intensief bij lectoraatsonderzoeken en inhet leerlandschap ‘DeArchipel‘. Hij was betrokken bij de aanvraag van een inmiddelstoegekend honoursprogramma en bedacht een vakoverstijgende minor.De lector organiseert uitwisselingen voor studenten metcollega-instellingen in Zwitserland en Engeland.

Recent wonnen [zijn studenten] van de minorexemplarisch onderwijs de landelijke wiskundeprijs. Exemplarisch onderwijs is een manier vanlesgeven en denken waarin theorie en praktijk nauw met elkaar samengaan. Meer informatie over het lectoraat van Bert Kalkman leest uhier.

Stijn Verhagen

Lector Participatie en Maatschappelijk Ontwikkeling, StijnVerhagen is verbonden aan de Faculteit Maatschappij en Recht van deHogeschool Utrecht.

Hij was betrokken bij de ontwikkeling van drie minoren, éénopleiding en een masterprogramma. Verhagen is binnen de minor ‘ jongeren en schulden‘ met studenten bezig kennisverspreiding teorganiseren over schuldpreventie en methodieken daarvoor. Insamenwerking met twee voetbalclubs en studenten doet de lectoronderzoek naar de verbindende factor van voetbal.

Het lectoraat richt zich op alle vormen van participatie, inbuurten, scholen, verenigingen en samenleving. Problemen rondomparticipatie van burgers lopen uiteen van integratiekwesties totsociaal isolement, van vrijwilligerstekorten tot discriminatie. Hetlectoraat onderzoekt wat sociale professionals kunnen doen om dezeproblemen op te lossen of te verminderen. Meer informatie over hetlectoraat van Stijn Verhagen leest u hier.

Frits Oosterveld

Lector Gezondheid en Bewegen, Frits Oosterveld is verbonden aande opleiding Fysiotherapie van Saxion Hogescholen.

Hij is betrokken bij de ontwikkeling van het bachelorcurriculumen is verantwoordelijk voor het curriculum van de master Musculoskeletaal,een combinatie van sportfysiotherapie en manuele therapie binnenhet onderwijs. Vanuit het honoursprogramma van zijn hogeschoolwordt geselecteerde studenten de mogelijkheid geboden om als ‘peer’van de lector een bijdrage te leveren aan het onderzoek in zijnkenniskring.

Het lectoraat Fysiotherapie en Paramedische Beroepen voertonderzoek uit, adviseert, biedt deskundigheidsbevorderendetrajecten aan en implementeer innovaties binnen de werksituatie.Meer informatie over het lectoraat van Frits Oosterveld leest u hier.

Frans de Vijlder

Lector Governance en Innovatiedynamiek in het Onderwijs, Fransde Vijlder is verbonden aan de Faculteit Educatie van de HogeschoolArnhem Nijmegen. De lector heeft een managementgame ontwikkeldwaarin studenten (toekomstige) rollen kunnen oefenen in de schoolen in de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving van hetonderwijs. Deze ‘ Simulatieschool‘ heeft daarvoor ook geld gekregen in het kadervan Krachtig Meesterschap. Hierdoor kan de pilot verder wordenuitgebreid.

Het lectoraat heeft tot doel om praktische kennis entheoretische inzichten op het gebied van governance en innovatiemet elkaar te verbinden en wederzijds te versterken. Hiertoe wordtonderzoek verricht en worden adviezen gegeven. De Vijlder is ookeen regelmatig auteur van opiniestukken en discussiebijdragen opScienceGuide. Meer informatie over het lectoraat van Fransde Vijlder leest u hier.

Een jury gaat zich in de komende tijd buigen over de profielen vande vijf genomineerde lectoren. Op ScienceGuide leestu binnenkort over de uitreiking en de uiteindelijke winnaar.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK