Bureaucratie ontmoedigt instroom talent

Nieuws | de redactie
6 mei 2010 | Surinaamse studenten zitten vast in een jungle van sterk verschillende inschrijfregels en IND-voorschriften. Kamerlid Kathleen Ferrier (CDA) vraagt de regering om de knoop door te hakken. "Deelt u de mening dat het vragen van een borg van 10.000 euro niet de beste manier is om jong talent te stimuleren in Nederland te studeren?"

Ferrier stelt de volgende scherpevragen aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur enWetenschap en de minister van Justitie over de onduidelijkheidrondom regels voor machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)voor deze studenten. Daarbij speelt dat vanuit het kabinet alenige tijd geleden was toegezegd, dat de verwarring en bureaucratieop dit pnt zou worden opgelost.

1
Kent u de berichten van de Vereniging Surinaamse StudentenAmsterdam (VSSA) “Borgsom 10.000 euro geen verplichting”1) en “VSSA onderzoekt inschrijfprocedure”2)?

2
Bent u bekend met het feit dat er aan de situatie ten aanzien vande borg van 10.000 euro, waarover studenten van buiten de EU, dusook uit Suriname, moeten beschikken nog niets veranderd is, terwijlu in de beantwoording van schriftelijke vragen hierover 3)aangaf het onwenselijk te vinden dat de procedures en eisen vaninstellingen voor Hoger Onderwijs onderling sterkverschillen?

3
Hoe beoordeelt u de uitspraak dat deze borg een eis is van deImmigratie- en Naturalisatiedienst (IND)?

4
Deelt u de mening dat, als dit een eis van de IND is, het des tevreemder is dat verschillende instellingen die eis verschillenduitvoeren?

5
Deelt u de mening dat het vragen van een borg van 10.000 euro nietde beste manier is om jong talent te stimuleren in Nederland testuderen, maar voor een ander land te kiezen, omdat vrijwel niemand10.000 euro zomaar op de plank heeft liggen?

6
Deelt u de mening dat het vragen van een Financial Statement eeneven effectieve manier is om de financiële zekerheid te borgen endat dit een meer vriendelijke methode is voor komendestudenten?

7
Bent u bereid deze vragen op korte termijn te beantwoorden, zodater duidelijkheid komt over de eisen en procedures voor inschrijvingaan Nederlandse Instellingen voor Hoger Onderwijs, nu de periodevan inschrijving weer voor de deur staat?

1) Vereniging Surinaamse Studenten Amsterdam, 12 april 2010:”Borgsom 10.000 euro geen verplichting”

2) Vereniging Surinaamse Studenten Amsterdam, 15 april 2010: “VSSAonderzoekt inschrijfprocedure”

3) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008-2009, nr.3744

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK