CDA naar Museumplein

Nieuws | de redactie
17 mei 2010 | Het is niet vaak voorgekomen: een CDA-bewindspersoon die een grote demo van studenten toespreekt. Vrijdag 21 mei is het op het Museumplein in Amsterdam zover: Marja van Bijsterveldt legt daar uit waarom het CDA bewust kiest voor SF-behoud. Kan Job Cohen nu nog wegblijven?

Geen Feest met het Beest

Voor iconen van het HO-beleid -en vurige antagonisten- als WimDeetman en Maarten van Poelgeest zal de gedachte tochwel wennen zijn. Wellicht dat de loco-burgemeester vanAmsterdam alleen al daarom even acte de presence zal willen geven.Zou de oud-burgemeester dan schitteren door afwezigheid? Dat is nogniet helemaal helder, verneemt ScienceGuide.

Maar hoe dan ook: het CDA zal OCW-bewindsvrouwe voor onderandere HO- en SF-beleid Van Bijsterveldt toch echt naar dedemonstratie van LSVb, ISO en andere studentenclubs sturen. Heettehet onder Deetman nog ‘Geen Feest met het Beest’, nu zoudenspandoeken a la ‘Met Marja Meer Mans’ ineens kunnen opdoemen op hetMuseumplein…… 

Evenwicht van generaties

Het CDA ziet het behoud van de SF overigens als meer dan eenstrikt HO-beleidsaspect. Het gaat de grootste regeringspartij omevenwicht tussen de lasten op en kansen voor de verschillendegeneraties in de samenleving. Tevens schrikt het CDA terug van deschuldenlast waarmee jongeren door een leenstelsel hun startop de arbeidsmarkt -en de woningmarkt- verzwaard zouden zien.

Lijsttrekker Jan Peter Balkenende ziet nog een evenwicht, dat hijnadrukkelijk overeind wil houden: dat tussen de kansen die jongerenin hun studie krijgen, mede dankzij de SF, en de eisen die daarbijaan hun inzet en studiesucces gesteld mogen worden.

Studenten goed gehoord

In gesprek met ScienceGuide over de plannen rond HOen SF zei Balkenende daar over: “Bij de topopleidingen diezij ontwikkelen kunnen de HO-instellingenwel gedifferentieerd collegegeld vragen, zo stellen wij in onsnieuwe programma. Daar vind ik een zekere differentiatie weldoenlijk, maar de zekerheid bij de beurzen en toegankelijkheid achtik onmisbaar.”

“Ik heb de geluiden vanuit de studenten en ouders goedgehoord. Zij stellen nadrukkelijk: ‘niet tornen aan de basisbeurs’.Men wil daar geen onzekerheden over bij de vraag naar wat ze willenstuderen, ze willen daarbij niet afgeschrikt te worden. Ik vind datsignaal belangrijk voor studiekeuze en toegankelijkheid van destudies.”

“Tegenover die zekerheid staat wel dat we bij de poort van destudies er echt meer aan moeten doen om uitval tegen te gaan. Datkun je ook van de student vragen, vind ik. Als deze betervoorbereid tot keuzes komt, heeft dat vele pluspunten. Destudie-uitval gaat omlaag, meer studiesucces verhoogt de impact vande investeringen die wij in kennis doen, dus ook van het geld voorde studiefinanciering. Hier moeten we echt veel aan willen doen.Afschaffing van de basisbeurs helpt daar niet bij.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK