Communiceren van levensbelang voor arts

Nieuws | de redactie
6 mei 2010 | In de beroepsuitoefening van de artsen -en dus in hun opleiding daartoe- is communicatie van essentieel belang. De reflectie op eigen handelen en loopbaanontwikkeling is echter nog geen goed bespreekbaar onderwerp, vertelt RUG-hoogleraar mw. T.P. Links in haar oratie.

Naast het non-verbale deel is de mondelinge uitwisselingvan de informatie in de spreekkamer ook belangrijk. Er moet tijdzijn om belangrijke informatie met de patiënt te delen en ruimte omalle vragen in de spreekkamer te beantwoorden. Daarnaast dientzeker voor patiënten met complexe ziekten multidisciplinair overleg- communicatie tussen alle betrokken behandelaars – eenvanzelfsprekend onderdeel te zijn van de behandeling.

Zorgvuldige afweging van wel of niet behandelen bij langzameprogressie van de ziekte in relatie tot de kwaliteit van leven istijdrovend, maar alleszins in het belang van de patiënt.  Hetinzichtelijk maken van dit overleg en de besluitvorming aan debetrokken patiënt zal tot vermindering kunnen leiden van het aantalsecond opinions, met de daarbij komende extra kosten.

In de opleiding en de nascholing van artsen wordt steeds meeraandacht besteed aan de communicatie tussen arts en patiënt. Echterhet terrein van de onderlinge communicatie tussen artsen, het gevenvan feedback en het tijd maken voor intercollegiaal overleg, ligtnog grotendeels braak.

Ook de reflectie op eigen handelen en loopbaanontwikkeling isnog geen goed bespreekbaar onderwerp. Niet voor niets is in degezondheidszorg het aantal mensen met een burnout relatief hoog. Omdit te ondervangen zou in de nascholing van de artsen de reflectieeen verplicht onderdeel moeten worden.

Hiermee kan ook de onderlinge samenwerking en communicatie metpatiënten worden ondersteund. Communicatie kan allesomvattendzijn,  maar het laatste woord is daar nog niet overgezegd..


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK