Delft innoveert naar top duurzame economie

Nieuws | de redactie
31 mei 2010 | Nederland wordt Europees koploper in de ontwikkeling naar een ‘biobased economy’. Diverse overheden en bedrijven investeren 100 miljoen euro in de ‘Bioprocess Pilot Facility’, een unieke Delftse proeffaciliteit waar kennisinstellingen uit de hele wereld kunnen testen of hun ideeën over het omzetten van biobased reststromen ook op grotere schaal haalbaar zijn.

De Delftse proeffaciliteit is wereldwijd de eerste in haarsoort. Zowel de schaalgrootte als het open karakter maakt defaciliteit uniek. Nederland, en in het bijzonder de Zuidvleugel vande Randstad, wordt hiermee in Europa koploper in de ontwikkelingvan de biobased economy.

De Bioprocess Pilot Facility is hard nodig aangezien de stap vanlaboratoriumschaal naar industriële schaal bij het omzetten vanbiobased reststromen, zoals landbouwafval, naar grondstoffen voorbouwmaterialen, chemische producten en biobrandstoffen vaak zeerproblematisch verloopt. Met de proeftuin wordt het mogelijk omproblemen te signaleren en op te lossen die op laboratoriumschaalniet aanwezig zijn, maar voor toepassing op industriële schaal inkaart moeten worden gebracht. Dit is noodzakelijk om de biobasedeconomy, waarin het gebruik van biomassa in plaats van vervuilendeen eindige grondstoffen centraal staat, te realiseren.

De faciliteit zal bestaan uit losse modules. De gebruiker steltuit de beschikbare modules zelf het proces samen dat getest zalworden. Van verschillende methoden van voorbehandeling van debiomassa, fermentatie, opwerking en zuivering, tot derde generatiebioprocessen. Hierdoor is de proeffaciliteit flexibel en afgestemdop de meest uiteenlopende bedrijfstakken, van klein naar groot, vanchemische industrie tot apparatenbouw. De faciliteit zal tevens eenexpertisecentrum zijn waar studenten, onderzoekers en technologengetraind kunnen worden.

Brede samenwerking

De Bioprocess Pilot Facility is dusdanig complex en kostbaar dathet alleen in een brede samenwerking en met steun van overhedengerealiseerd kan worden. Het Europees Fonds voor RegionaleOntwikkeling, de Ministeries van LNV en EZ, de ProvincieZuid-Holland en de gemeentes Rotterdam, Delft en Den Haag,kennisinstellingen en bedrijfsleven investeren gezamenlijk ruim 100miljoen. BE-Basic is initiatiefnemer van de faciliteit. BE-Basic iseen consortium van universiteiten, onderzoeksinstellingen enindustrie dat onderzoek doet naar grootschalige toepassing vanschone energie uit biomassa. De TU Delft is penvoerder van ditconsortium.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK