HBO-student wil best meer

Nieuws | de redactie
27 mei 2010 | “Een HAN-werknemer zou een betere werknemer moeten zijn dan een Windesheim of InHolland werknemer. Veel studenten willen zo makkelijk mogelijk en zo snel mogelijk hun hbo-diploma behalen. Prima. Maar de behoeften bij studenten die honger hebben naar meer -zowel de diepte als de breedte in- moeten we honoreren." HiPo-opleidingen in het hbo zijn in opmars.

Robert de Cloet is projectleider van de High Potentieelopleiding van de HAN: “Mijn gedachte is dat er -zelfs binnenhbo-onderwijs- grote verschillen zijn tussen studenten. Dan heb ikhet niet (alleen) over niveau, maar ook over ambities. En als erstudenten zijn die meer willen en/of kunnen, dan moeten we hen ookdie ruimte geven.”

Wat wil men de student in het beroep?

“Net als in het bedrijfsleven moeten we kijken naar onze klanten enhun behoeften. Veel studenten willen zo makkelijk mogelijk en zosnel mogelijk hun hbo-diploma behalen. Prima. Maar de behoeften bijstudenten die honger hebben naar meer (zowel de diepte in willenals de breedte in willen) moeten we honoreren. We moeten daarnaastons goed overwegen wat het bedrijfsleven zoekt in een bij de HANafgestudeerde student. Wat wil het bedrijfsleven dat een studentkan als hij komt solliciteren? Wat moet deze student beheersen, watmoet hij/zij ontwikkeld hebben? Dat moet uitgangspunt zijn voor hetniveau waarop studenten afstuderen.”

Cloet probeert bij de opzet van de High Potential-opleiding anderehogescholen een stapje voor te zijn: “Een HAN-werknemer zou eenbetere werknemer moeten zijn dan een Windesheim ofInHolland-werknemer. Om dat te kunnen bereiken moeten we eenvertaalslag maken naar dat wat een werkgever zoekt en dat wat eenstudent via de studie wil bereiken. We moeten dus goed kijken naarde opleidingen die we aanbieden en differentiatie aanbrengen naarniveau, maar ook naar competenties en ambities. Het betekentoverigens ook dat we in de opleiding iets moeten aanbieden voorstudenten waarmee het niet zo goed gaat, waarvan destudieontwikkeling moeizaam verloopt.”

High Potential opleiding en Honours opleiding

“We kennen al het High potential Leer-werk traject. Dit is eenverdiepende opleiding op hbo-niveau. De duale opleiding draagt erzorg voor dat studenten met ambitie, drive en motivatie vroeg inhun studie aan het bedrijfsleven worden gekoppeld. Doordat deHiPo’s in de klas met elkaar werken worden de lessen, binnen huneigen vakgebeid, door al hun discussies en analyses, sterkverdiepend.

De Honours opleiding is per febuari 2010 van start gegaan. Deze isbedoeld voor studenten die makkelijk leren en hoge cijfers behalenin de propedeuse. In de hoofdfase gaan ze in deeltijd extra OWE’sdoen uit andere domeinen. Zo doet een student CommerciëleEconomie er ’s avonds onderwijseenheden (OWE’s) van deopleiding Accountancy of Management, Economie en Rechtbij. 

De opleiding is dus verbredend. Het doel is het stimuleren van hetontwikkelen van een helikopterview. Dit gebeurt door vakken buitende eigen opleiding te bestuderen en het laatste jaar in een dualeopleidingsvariant multidisciplinair te werken aan een complexeopdracht. Zo leren ze rekening te houden met elkaars inzichten enleren ze bedrijfssituaties te overzien vanuit de inzichten van hetgehele bedrijf.”

Resultaten

“De eerste lichting High Potential studenten studeert juni2010 af. Ik ben projectleider van de High Potential opleiding en deHonours opleiding en kan met trots melden dat al deze studentenallemaal spectaculair gegroeid zijn in hun ontwikkeling en demeesten hebben reeds een baan aangeboden gekregen. De Honoursstudenten zijn in een pilotgroep gestart in februari (officielestart september 2010) en de eerste groep doet het erg goed (goedecijfers voor vakken uit een onbekend domein) en is zeerenthousiast.”

“Vanaf nu richten we ons op uitbouwen en landelijke bekendheidvergaren. En de High Potential opleiding verder verdiepen. Wewillen graag studenten aantrekken die, gezien hun woonomgeving,logischerwijs naar een andere hogeschool zouden gaan. De Tilburgseof Groninger student die ook daar naar het hbo kan, maar speciaalvoor deze opleidingen het er voor over heeft naar Arnhem te reizen.Want dan haal je de betere studenten binnen.

Bijkomstig voordeel van het aantrekken van talenten naar de’excellente opleidingen’ is dat we ook (veel) betere studenten gaanafleveren en dat trekt weer andere ambitieuze studenten. En debetere docenten! Daarnaast een alternatieve opleiding aanbiedenvoor als onverhoopt de hbo-weg te zwaar blijkt. Hiermee verhogen wespectaculair het rendement in de propedeuse.”

Bron: Hanovatie


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK