Hoe verder met innovatie en ‘het platform’?

Nieuws | de redactie
12 mei 2010 | Is het Innovatieplatform een flop? Sommigen wisten dat al na 3 maanden te beweren, anderen na 1 kabinetsperiode. Weer klinkt dit deze verkiezingsstrijd. Tegelijk leeft nu alom het besef dat wij niet zonder krachtige investeringen in kennis en talent kunnen. De ambitie terug te keren in de 'top 5' van kennislanden zegt wat dat betreft genoeg. Werkgevers-voormannen Bernard Wientjes en Loek Hermans steken hun nek uit: wat nu?

‘De conclusie dat het Innovatieplatform vrijwel niets heeftbereikt, is veel te kort door de bocht. De afgelopen jaren zijnveel cruciale veranderingen en maatregelen in het innovatiebeleidingevoerd, die er zonder het platform niet zouden zijngeweest.

Het IP kreeg voor elkaar, dat bijna dertig partijen in Nederland -waaronder onze organisaties MKB-Nederland en VNO-NCW – achter deKIA, de Kennisinvesteringsagenda, zijn gaan staan. Na vier jaarlobbyen begint nu ook bij politici het besef door te dringen dathet roer om moet om van Nederland een echte kenniseconomie temaken.

Op advies van het platform zijn heel praktische regelingengeïntroduceerd die direct effect hebben bij bedrijven, zoals deinnovatie-prestatiecontracten (ipc’s), de kennisvouchers en dekennismigrantenregeling, waar wij als bedrijfsleven om zaten tespringen. Ook zijn recente adviezen over duurzame energie en deeconomische agenda 2020 politiek omarmd en is uitgesproken dat zijuitgevoerd moeten worden. Die agenda Nederland 2020sluit naadloos aan bij het plan dat wij als bedrijfslevenuitgevoerd willen zien.

Een voorbeeld van de cruciale veranderingen in beleid en cultuurvan innovatie van het Platform is de benadering via desleutelgebieden. Die richt zich er op om naast eengenerieke basis écht in te zetten op een aantal sterke groeipijlersvan onze economie. Dit is geen kwestie van een keuze van bovenaf ofhet resultaat van lobbywerk van specifieke bedrijven of sectoren.Het gaat hier om een keuze gebaseerd op economische groeipotentiesen gemeenschappelijke agenda’s in het veld. De aanpak werpt zijnvruchten af. De betreffende sectoren laten een hogere economischegroei zien dan andere.

Dit werk is natuurlijk nog lang niet af. Innovatie is een zaak vanlange adem en vraagt om een duidelijke koers en lange-termijncommittment. Die koers is door het Innovatieplatform primauitgezet. Nu is het zaak daarop voort te bouwen. Wij pleiten daaromvoor een Innovatieplatform nieuwe stijl, in de vormvan een Innovatie- en Concurrentiekrachtraad.

In tegenstelling tot het huidige platform zou deze raad welmiddelen moeten verdelen en zwaarwegend adviseren over inhoudelijkekeuzes. Alle vooraanstaande kenniseconomieën in de wereld hebbenzo’n raad. Nu wij nog. Het Innovatieplatform 1 & 2 heeft hettraject daarvoor uitgezet.’

Loek Hermans, voorzitter MKB-Nederland
Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW

Extra: Twee stukken van ScienceGuidebieden interessant verdiepingsmateriaal bij deze voorzet voor hetdebat door Hermans en Wientjes.

Ten eerste de kritische analyse van onze columnist Frans Nauta overzijn eigen ervaringen als secretaris van het IP.

Ten tweede ons interview met IP-voorzitter Jan PeterBalkenende, die als CDA-lijsttrekker zijn plannen voor de komendejaren, juist ook op het punt van het toekomstig innovatiebeleid enhet IP-nieuwe stijl toelicht.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK