Internet werpt je terug op jezelf

Nieuws | de redactie
27 mei 2010 | Door de ontstellende hoeveelheid informatie en contactmogelijkheden op internet worden we op onszelf teruggeworpen. Het stelt ons voor de keuze wie we willen zijn en volgens welke waarden we willen leven. Dat stelt Frans van der Reep, lector Digital World (INHolland).

Ons referentiekader, of met een moderner woord, ‘frames’,bepaalt hoe we de wereld zien. We kijken immers met onze hersens,niet met onze ogen. Optimisten zien altijd kansen. Pessimisten zienaltijd gevaren.

Geen groei zonder wortels

Internet voegt hier volgens mij een nieuwe dimensie aan toe. Ikdenk dat Internet zo’n ontstellende hoeveelheid informatie bevatdat je niet anders kunt dan dicht bij jezelf, bij je eigen waardenblijven: geen leven zonder wortels, geen groei zonder wortels.Anders spoelt Internet je weg en laat je je leiden in plaats vandat je vorm geeft aan je eigen leven. Waar Internet1.0 nog vooralgezien kon worden als een grote database met Google als markt-hit,gaat met Internet2.0 en straks met een volwassen semantic websociale interactie een rol gaat spelen en wordt dit via het web opeen, al dan niet mobiel, slimme, interactieve maniergestimuleerd.

De impact van de veranderingen die zich als gevolg van dedigitalisering van informatiestromen afspelen, zal in de toekomstnog indringender zijn dan we ons nu al beginnen te realiseren, denkik. Kijk maar naar de zakenwereld, de manier waarop we markten enconsumenten segmenteren, hoe we politiek bedrijven, organisatiesinrichten, de krant volschrijven via civil journalism en de manierwaarop we boeven vangen en bijvoorbeeld ook als mensen elkaar wetente vinden.

Machtsvacuüm bij de overheid

Er lijkt zich bijvoorbeeld ook een Overheid2.0 af te tekenenwaarbij ook de politieke macht anders is georganiseerd en veel meervan onderop komt. De overheid heeft allang niet meer devanzelfsprekende macht , althans in Europa. Ketenomkering,self-assembled teaming en zelfroosteren via allerlei vormen vanzelforganisatie heet hier dan ‘referendum’. Wat ik meen te zien isdat ‘de oude wereld’ voobij is en de nieuwe wereld nog niet geheelactief. Dat creëert een machtsvacuüm. We kunnen dat vacuüm tengoede en ten slechte gebruiken. Vandaar dat deze tijd ook een tijdvan kiezen is. Van het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid:”wat wil ik in mijn leven”.

Het goede leven

Zelfs een begin van een discussie is zichtbaar over eenWetenschap2.0, voorbij de ratio, die naast objectieve kennis vanuithet rationeel wetenschappelijk wereldbeeld ook subjectieve kennisen onze ‘innerlijke wereld’ en intuïtie integreert in dewetenschappelijke methodologie waarop we naar de werkelijkheidkijken. Annick de Witt 2 en Prof Arjo Klamer dragen bij aan ditdiscours. Klamer wil het wetenschappelijk denken over de ‘goedesamenleving’ weer mogelijk maken.

Kijk je naar het gehele plaatje zie je dat, net als bij vorigetechnologische ontwikkelingen die ‘de massa’ hebben bereikt, dedigitalisering en Internet2.0 een impact heeft die velewetenschappelijke disciplines en vele facetten van het leven raakt:economie, psychologie, sociologie, antropologie, economie om ermaar een paar te noemen. Dit dwingt tot nieuwe ordeningen. Oudeordeningen wringen of het nu gaat om de apart georganiseerdeuniversiteitsfaculteiten,’s lands ministeries ofbedrijfsafdelingen. Dit essay is een poging om iets van deze impactzichtbaar te maken en om te laten zien dat er zich nieuweordeningen in de politiek, het bedrijfsleven en de wetenschapaftekenen.

De laatste technologische vinding die volgens mij ook zo’nimpact heeft gehad, dit ter vergelijking, is de pil in de zestigerjaren. Ook die heeft hele maatschappelijke ordeningen en ons denkenveranderd. En ook was een langjarig proces dat werd begeleid doorveel debat.

Reactiever….

Internet maakt ons zowel creatiever als reactiever. In beiderollen heeft het web de rol van ‘organisator’ van collectieveintelligentie. Denkt u eens aan Google en wat zij met hetdigitaliseren van heel veel boeken aan het doen zijn.

Internet stimuleert de reactieve ‘werk- en levensbeheerder’ inons. De werk- en levensbeheerder legt graag alle informatie vast,wil niets verliezen, niets missen, kijkt voortdurend terug en leidtbijvoorbeeld tot een veelheid van privacy gevoelige vastleggingenvan onze gedragingen in de publieke ruimte. Internet biedt demogelijkheid tot reageren en dat gebeurt dan ook volop, simpelwegomdat er zoveel informatie is om op te reageren. In deze reactievegedragsmodus leef je van ‘buiten’ naar ‘binnen’ en zijn zaken alsoptimaliseren, aanpassen en nabootsen aan de orde. Voor bedrijvenis dit de wereld van best practices en mentaal ordenen, de wereldvan ‘scientific management’ waarin je vanuit ervaringen uit hetverleden met behulp van de wetenschap de toekomst zo optimaal mogelijk tegemoet probeert te treden, rekening houdend met allerisico’s die je nu kunt bedenken. Dit is ook de wereld van scenarioanalyse.

Maar ook creatiever

Internet stimuleert aan de andere kant ook de creatieve kant.Het wordt gemakkelijker anderen te vinden om samen je droom teverwezenlijken. Dit is de wereld van netwerken en samenwerken..

De creatieve werk- en levensondernemer in ons aan wordt hieraangesproken. Dat is de wereld van de (werk)-ondernemer. Een grootdeel van de zzp’ers zult u hier terugvinden.


Dit was de eerste bijdrage van Frans van der Reep uit een kortereeks over hoe internet onze leefwereld verandert en hoe we daarinleidend kunnen blijven.

 

Bronnen:

Reep, F. van der (2005). ‘Overheid Innovatief’, In: Forum 6, nr 48,p. 32-33
Witt, A. de (2007). ‘Het is tijd voor een interneklimaatverandering’. In; NRC, 7 juli 2007, p.15
Klamer, A. (2005). In hemelsnaam. Kampen, Ten Have, tweededruk

Een eerdere interessante column vindt u hier.

Op YouTube staat ook een kort interview metFrans van der Reep.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK