OCW: ‘Pak krimp eerst zelf aan’

Nieuws | de redactie
6 mei 2010 | Bij de aanpak van dreigende krimp van de kennisinfrastructuur moet de betrokken regio zelf het voortouw nemen. OCW wil bijvoorbeeld Zeeland wel ondersteuning bieden, maar "een onderwijsautoriteit benoemd door OCW is veel minder effectief dan een waar de regio zelf achter staat.''

In reactie op het rapport van de ‘taskforce Zeeland’, ook welbekend als de commissie-D’Hondt, wil Marja vanBijsterveldt wel ondersteuning bieden,maar wijst erop dat de Zeeuwse partijen zelfhier het voortouw hebben. “Ik wacht concrete plannen,planningen en co-financieringsvoorstellen van deonderwijsautoriteit af alvorens ik besluit of OCW financieel zalbijdragen.”

Met krimp op komst moet er in Zeeland iets gebeuren om dekenniseconomie op peil te houden. Tot nu toe lukte dit niet omdatiedere instelling primair de eigen belangen behartigde. Decommissie D’Hondt wijst in haar advies op een uitwegvia een beschermde status van opleidingen en een regionaleonderwijsautoriteit.

Van Bijsterveldt roept de regio op om op korte termijn zelfhet initiatief te nemen tot de totstandkoming van zo’nautoriteit. “Ik vraag de regiopartijen dan ook nadrukkelijkgezamenlijk een gedragen onderwijsautoriteit te benoemen vóór mei2010. Ik leg deze verantwoordelijkheid expliciet bij de regio,omdat ik van mening ben dat een onderwijsautoriteit benoemd doorOCW veel minder effectief is dan een onderwijsautoriteit waar deregio zelf achter staat.”

In vijf jaar tijd zou deze autoriteit moeten zorgen voor een beteresamenwerking (of fusie) tussen onderwijsinstellingen, meerdoorlopende leerlijnen tussen vmbo, mbo en hbo en arrangementenvoor Leven Lang Leren.”Bijzondere situaties vragen om bijzondere encreatieve maatregelen,” vindt de staatssecretaris en kondigtin dit verband een proef aan om vier Zeeuwse niche-opleidingen ophet gebied van energie, onderhoud, toerisme en watermanagement eenbeschermde status te geven voor vijf jaar. Dit houdt indat elders in Nederland geen concurrerende opleidingen kunnenworden opgezet.

U leest hier het gesprek van ScienceGuide met Hogeschool Zeelandvoorzitter Adri de Buck over zijn aanpak van ‘innoveren voor dekrimp’.

De meest recente studie van Gerard Marlet c.s. over de impactvan de demografische omslag op onder meer het HO-aanbod en dekennisinfrastructuur vindt u hier. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK