PvdA tegen eigen leenstelsel in stemwijzer

Nieuws | de redactie
10 mei 2010 | Stemwijzer.nl laat –onbedoeld- zien hoezeer de PvdA worstelt met de StuFi. Bij Stelling 9 is de PvdA het ‘oneens’ met de stelling dat studenten in het vervolg geld moeten lenen voor hun studie om extra geld voor onderwijs te vinden. Opmerkelijk omdat dit precies is wat lijsttrekker Cohen tegenover ScienceGuide benadrukte. Even opmerkelijk is dat het omgekeerde beweerd wordt in de kieswijzer van ISO en LSVb voor studenten.

Geen verspreking

“Er is extra geld nodig voor onderwijs en daarom moet de regeringde studiebeurs afschaffen. Studenten moeten in het vervolg geldlenen voor hun studie.” Zo luidt Stelling 9 in de StemWijzervoor de Tweede Kamerverkiezingen. Op de site staat vervolgensvermeld dat de PvdA het ‘oneens’ is met deze stelling, evenals hetCDA, de ChristenUnie en de SP. En dat terwijl lijsttrekker JobCohen tegenover ScienceGuide toch met vuur verdedigde dathet geld voor de basisbeurs echt ingezet zou worden voorandere kwaliteitsproblemen in het onderwijs. Dat was geenverspreking, meldde hij.

De middelen die vrijkomen door het afschaffen van de basisbeurs wilde PvdA investeren in “de kwaliteit van het onderwijs,” zie Cohen.Op de vraag van ScienceGuide of Cohen zich hier nietversprak en zoals VVD en D66 die opbrengst zou herinvesteren in hethoger onderwijs van de studenten die dit ‘inleveren’, antwoorddehij met een veelzeggende glimlach: “Ik zeg hier nadrukkelijk’investeren in onderwijs’. Dat is wat ons betreft geenverspreking.”

In de StemWijzer klinkt dit ineens heel anders. Afschaffing van debasisbeurs en verplaatsing van het geld daarvoor naar andereterreinen heten daar: “De aanvullende beurs voor studenten metouders met een lager inkomens en de OV-jaarkaart blijven een gift.Omdat hoger opgeleiden een hoog inkomen gaan verdienen vindt dePvdA wel dat het eerlijk is van mensen na hun studie te vragen debasisbeurs terug te betalen via een inkomensafhankelijkeregeling.”

Studentenkieswijzer

De leveranciers vanuit de PvdA van deze toelichting hebbenblijkbaar een geheel nieuwe interpretatie van hun program op demarkt willen brengen, want in de nieuwe studentenkieswijzer staatiets heel anders. Om HO- en studentenzaken prominent op de agendate zetten geven voor de verkiezingen, hebben de studentenbondenvandaag een eigen kieswijzer gelanceerd: www.studentenkieswijzer.nl

De studentenkieswijzer is een website speciaal voor studenten,aankomende studenten en iedereen die geïnteresseerd is in het hogeronderwijs. Door middel van het beantwoorden van achttien stellingenkan iedereen zijn mening over het hoger onderwijs vergelijken metde standpunten van alle politieke partijen die nu in de TweedeKamer vertegenwoordigd zijn.

Dennis Wiersma, vice-voorzitter van de LSVb: “Bij een normalekieswijzer mag je al van geluk spreken als er één stelling over hetonderwijs gaat, laat staan over het hoger onderwijs. Om studenteneen helpende hand te bieden, hebben wij gekozen voor destudentenkieswijzer.”

ISO-voorzitter Henno van Horssen noemt het “een perfecte maniervoor studenten om te zien wat partijen echt met het hoger onderwijsvan plan zijn.” Hij heeft – waarschijnlijk tot zijn eigen spijt -gelijk. Bij ‘zijn’ Stelling 10 wil de PvdA de basisbeurs namelijkweer wel omzetten in een leenstelsel.

PvdA reageert

Het artikel op ScienceGuide is voor de PvdA reden haarstandpunt nog eens nader uiteen te zetten. Men wijst er op, dat inde StemWijzer in algemene termen over ‘de studiebeurs’ gesprokenwordt en in de studentenkieswijzer -nauwkeuriger- over debasisbeurs. “De stelling voor de StemWijzer is dat de regering destudiebeurs moet afschaffen. Daar zijn wij het niet mee eens. Zohebben MBO’ers een studiebeurs, die wij ongewijzigd laten. Deaanvullende beurs blijft zoals die nu is, gewoon een gift zodatstudenten uit gezinnen met lagere inkomens ondersteuning blijvenontvangen. Ook de gratis OV-jaarkaart blijft gewoon bestaan vooralle studenten.

Wel passen we de basisbeurs aan, zoals we ook in de toelichtinghebben aangegeven. De basisbeurs is nu al een lening, dus in diezin verandert er niks. Het enige dat in ons voorstel verandert isde omzetting van die lening in een gift bij tijdig afstuderen.Afgestudeerden die veel gaan verdienen, moeten hun basisbeurs gaanterugbetalen na hun studie, via een inkomensafhankelijkebijdrage.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK