Reputatie HO lokt kennismigranten

Nieuws | de redactie
31 mei 2010 | De reputatie van het hoger onderwijs en kennisinfrastructuur is een belangrijk aspect om als land aantrekkelijk te zijn voor kennismigranten. Naast loonniveau en arbeidskansen natuurlijk. En hier blijken alleen de USA en Zwitserland hoger te scoren dan Nederland. 1 op 6 van hen wil veel langer hier kunnen blijven. Het onderwijs is namelijk goed, maar de 'branding' zwak.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Watbeweegt kennismigranten’ van SEO Economisch onderzoek in elfOESO-landen. In dit rapport is ook specifiek gekeken naar deaantrekkingskracht van Nederland onder onderzoekers (een subgroepkennismigranten). Onderzoekers hechten meer waarde aan de kwaliteitvan de kennisinfrastructuur en de kennisintensiteit van deNederlandse economie dan kennismigranten in het algemeen.

Hoewel de intensiteit van de kenniseconomie in Nederland invergelijking met de andere landen op sommige punten matig is,profiteert Nederland van de relatief sterke reputatie van hetacademisch klimaat en de hoge kwaliteit van de wetenschappelijkeoutput (gemeten via de citatiequote en het relatief aantalpatenten). Om deze redenen is Nederland óók voor onderzoekers eenzeer aantrekkelijke bestemming.

“Nederland doet het goed, maar we moeten ons vooral inzetten omaantrekkelijk te blijven en nog aantrekkelijker te worden voorhoogopgeleide kennismigranten. De kennisinfrastructuur is hierbijeen belangrijke factor,” zegt minister Van er Hoevenhierover.

Ondernemende kennismigranten

Werkgelegenheid en carrière zijn de belangrijkste motievenom naar Nederland te komen. In totaal zijn het er 26.000. Vaakworden kennismigranten (37 procent) door hun werkgever uitgezonden.Anderen (32 procent), zoals technici en ingenieurs bezitten kennisen vaardigheden die wereldwijd inzetbaar en gevraagd zijn.

Zij migreren naar bestemmingen waar hun kwaliteit het best beloondwordt. Wetenschappers kiezen vaak voor de plekken waar zij hunonderzoek het best kunnen uitvoeren, daar waar het meeste geld envrijheid is. Ondernemende kennismigranten zoeken kansen, zij wordenvooral aangetrokken tot plaatsen waar kansen zijn en ze nietbelemmerd worden door wet- en regelgeving.

Kennisinfrastructuur

Studenten liften mee op de mogelijkheden tot internationaleuitwisseling die door overheden, universiteiten en beurzen gebodenworden. Bijna de helft van de kennismigranten komt uit Azië, elfprocent uit Noord-Amerika. Aziaten worden vaak door hun werkgeveruitgezonden, al is hun keuze voor Nederland meestal welvrijwillig.

De kennismigranten zijn relatief jong (40 procent is jonger dan 30jaar) en vaak man (75 procent). Ze zijn positief in hun oordeelover Nederland. Over hun financiële situatie zijn ze wat minderpositief dan over de aantrekkelijkheid van de leefomgeving. Vaakhebben ze ook overwogen naar de Verenigde Staten of het VerenigdKoninkrijk te verhuizen.

Duitsland, Canada en Australië worden daarnaast ook genoemd als’concurrenten’ van Nederland bij de migratiebeslissing. Zo’n 40procent van de kennismigranten weet nog niet in welk land ze in denabije toekomst willen verblijven, zo’n 25 procent wil zijnverblijfsvergunning in Nederland verlengen en 15 procent wil eenlangdurige verblijfsvergunning aanvragen.

SWOT Nederland

Als de relatief zwakke punten in dekennisinfrastructuur noemen de kennismigranten de volgende driepunten: de beschikbare middelen voor R&D, het relatiefaantal onderzoekers en het aantal buitenlandse studenten.Sterk zijn de reputatie en originaliteit van het onderzoek ende universiteiten. 

Het woon- en leefklimaat in ons land wordt vrij gunstigbeoordeeld. Een echt pluspunt noemen de kennismigranten dekwaliteit van het onderwijs in dat verband. Hoor je het ook eensvan een ander, zoals dat heet. Een zwak punt noemen zij de brandingvan Nederland als kennissamenleving.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK