SF midden in verkiezingsstrijd

Nieuws | de redactie
19 mei 2010 | De toekomst van de studiefinanciering wordt meer en meer een kernpunt voor de Tweede Kamerverkiezing op 9 juni. CDA en PvdA pakken elkaar stevig aan op dit punt. Van Bijsterveldt start nieuwe internetcampagne, Ronald Plasterk reageert en Job Cohen meldt niet te komen spreken op de studentendemo op 21 mei.

Alle talenten hard nodig

“Wij kiezen er niet voor om jongeren in Nederland de rekening tepresenteren door ze met een forse studieschuld de arbeidsmarkt opsturen. Juist nu we willen werken aan economisch herstel gaan wedat nietdoen. We hebben immers alle talenten hard nodig en debasisbeurs is een belangrijk middel om jongeren in staat te stellenom te gaan studeren.” Dat zegt CDA-kandidaat en OCW-bewindsvrouwMarja van Bijsterveldt tegen ScienceGuide bij de lanceringvan een nieuwe internetactie van haar partij: http://www.handenafvanstufi.nl

Het CDA maakt van zijn standpunt op het terrein van destudiefinanciering duidelijk een offensief punt tegenover anderepartijen in de campagne. HO-specialist Jan Jacob van Dijk zegtdaarover onder meer: “Het behoud van de studiefinanciering is nietalleen belangrijk voor studenten, maar ook voor ouders met kinderendie in de toekomst gaan studeren. Zelfs met een modaal inkomenwordt het voor veel ouders te kostbaar om de kinderen te latenstuderen.”

Cohen komt niet

Intussen wordt binnen de PvdA gediscussieerd over devraag hoe men met de felle kritiek vanuit de studentenbonden op haarSF-standpunt om moet gaan. Lijsttrekker Job Cohen houdt sindsenige dagen een soort tournee langs hogescholen en universiteitenom hen van repliek te dienen.

Bij zijn optreden in Amsterdam zei hij, dat hij niet van planwas het woord te komen voeren op het Museumplein in ‘zijn stad’aanstaande vrijdag tijdens de studentendemonstratie. Sterker nog:hij grapte -na positieve reacties uit de zaal op zijnbetoog aldaar- dat hij er van uit ging “dat daar geen hondmeer naar toe gaat.” Wie wel zou spreken namens de PvdA -en het duszal opnemen tegen Van Bijsterveldt die er namens het CDA komt optreden– is nog onhelder. Ronald Plasterk-nummer 3 op de lijst- zou er weinig trek in hebben, naarverluidt.

Plasterk reageert

Oud-minister Plasterk sprak in dit verband metScienceGuide over de fel oplierende SF-discussie in decampagne. Hem werd de vraag voorgelegd of hij bij het pleidooivoor
investeren in de kwaliteit van het onderwijs detoegankelijkheid van het HO niet vergat. Plasterks collegakandidaat-kamerlid Marianne Besselink gaf onlangs aan dat de PvdA hetsociaal leenstelsel niet invoert wanneer dietoegankelijkheid in gevaar zou komen. 

Ronald Plasterk antwoordde als volgt: “De toegankelijkheid komtniet in gevaar en daar heb ik drie argumenten voor: 1) In Australiëis er een vergelijkbaar systeem ingevoerd en onderzoek heeftuitgewezen dat de toegankelijkheid daar niet in gevaar is gekomen.2) We hebben al een sociaal leenstelsel op dit moment, in de vormvan leningen. De schulden van studenten zijn flink gestegen maar departicipatie in het hoger onderwijs ook. Het is dus geenbelemmering. 3) Als studenten rationeel zijn, kunnen ze bedenkendat ze veel meer gaan verdienen later. Ze hoeven dus helemaal nietbang te zijn om te lenen.”

In Australië was er geen vergelijkbaar systeem vanstudiefinanciering voordat ze daar een ‘sociaal leenstelsel’invoerden. Het is dan eigenlijk appels met peren vergelijken, vindtu niet?

Over dat punt van Australië heb je gelijk. Dat is geen’ceteris paribus’ inderdaad.

Wat betreft uw derde argument zou toch ook een rol moetenspelen dat veel studenten en ouders niet zo ‘rationeel’denken of beslissen over studeren en de inkomenseffecten daarvan. Uheeft ze dan wel iets uit te leggen.

Ik snap al die ophef over onze plannen niet zo goed.Het CDA gaat de collegegelden verhogen. Bij hen zijn studentendan misschien nog wel slechter af.

Gaat uw partij op 21 mei naar het Museumplein om uw opvattingtoe te lichten en de studenten daar toe te spreken? Enwie spreekt daar namens u?

We gaan er heen ja, maar we weten nog niet wie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK