Stadion of Akademia?

Nieuws | de redactie
3 mei 2010 | Het voorkomen van een staatsbankroet van Hellas kost zo’n €110 miljard aan leningen over 3 jaar, voorlopig. Nederland zal tussen €5 en 6 miljard moeten ophoesten. Dat is een bedrag dat de kennissector akelig bekend klinkt: het is even groot als dat voor de uitvoering van de motie-Hamer.

€75.000 per baby

Inderdaad: de KIA-coalitie van Balkenende’s Innovatieplatform heeftde Tweede Kamer, naar aanleiding en ondersteuning van demotie-Hamer al voorgerekend dat de landen die boven Nederlandstaan in internationale ranglijsten als de Global CompetitivenessIndex (GCI) duidelijk meer investeren in kennis en innovatie.Gemiddeld een vol BBP-procentpunt publieke uitgaven meer en dat isvoor Nederland ruim €5 miljard per jaar.

“Ter illustratie: per geboren baby geeft Zweden jaarlijks 75duizend euro meer uit aan kennis dan Nederland,” schreef de KIA aande Kamer. Helaas lag deze toekomstinvestering, anders dan hetHellas-pakket, niet in één weekend op tafel om ons land klaarte maken voor de toekomst.

‘Versneld en met meer impact’

Waar zal zo’n lening ter redding van de eurozone door gedekt kunnenworden? Afzien van uitvoering van de KIA? Het zou het failliet vanhet Innovatieplatform bewijzen en Balkenende heeft recent juist hetomgekeerde betoogd in zijn interview met ScienceGuide overde start van een versterkte ‘innovatieraad’: “Er zijn leden van hetIP, mensen uit de wetenschap, die met deze gedachte zijn gekomen.Zij zien hoe we met goede ideeën veel sneller tot concreteinvesteringen en impact kunnen komen. En wat mij hierbij sterkinspireerde was wat wij elders in de wereld tegenkwamen aan goedeaanpakken.

De conclusie was voor mij in elk geval dat we zo’n innovatieraaddie de FES-middelen gaat toewijzen, ook voor het onderzoek in hboen wo, nu moesten gaan doen. De visies zijn geformuleerd door hetIP, nu kan zo’n raad versneld en met meer impact concreteinvesteringen richting geven.”

Griekse beginselen

Nederland kan nog een andere les uit Hellas en dereddingsmanoeuvres voor de euro uit het moeras van enkele anderelanden trekken. De Griekse staatsuitgaven waren al vele jarenberucht om het fictieve karakter van hun data. Zo kon het landongehinderd enorme, zinledige prestigeobjecten aanleggen, dievooral ten goede kwamen aan de bedrijven die als sponsoren optradenvan regeringspartijen. Meest extravagante voorbeeld: de Olympiadevan 2004.

Deze kostte -officieel- al het dubbele van de raming (€9 miljard,in plaats van 4,5), die al het dubbele was van de kosten voorde Olympiade van 4 jaar daarvoor in Sydney. Inwerkelijkheid bestond er nog zo’n €10 miljard aan ‘verborgenuitgaven’, uitgaven die de landen uit de Eurozone nusamen via hun leningen mogen zien weg te werken. Eenzelfdekostenontwikkeling bedreigt overigens de Britten bij de Olympiade2012 in Londen.

€6 miljard, opnieuw

Ons land kent inmiddels een actieve lobby om in 2016 ‘klaar tezijn’ voor een nominatie voor de Olympiade 2028. In 2021 zou er daneen kans zijn gekozen te worden als gastland/stad. Hoeluiden de projecties uit deze lobby van de uitgaven tot2016 om voldoende faciliteiten te kunnen laten zien aan hetIOC? Tot zo’n €900 miljoen per jaar voor de periode 2009-2016,exclusief btw. € 6 miljard dus, opnieuw.

Met dat bedrag kan Nederland nu mooi de Griekse leningen afdekkenen zich indekken voor wat er nog meer zou kunnen komen.Dit met dank voor de les die wij uit hun Olympische hybrishopelijk nog tijdig hebben geleerd. Die les ishelder. ‘Wanneer alle hoogontwikkelde landen hun PISA-scoresnaar Fins niveau brengen, levert dit een ongekendewelvaartsverhoging op: 6 maal het BBP van nu. Nederland zou zijnwelvaart na 2010 bijna kunnen verdubbelen,’ aldus het onderzoek van Andreas Schleicher (OECD) Jekunt nu eenmaal beter investeren in Akademia dan in Stadion.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK