UvA/HvA hoeft proces voor Ondernemingskamer niet te vrezen

Nieuws | de redactie
11 mei 2010 | De aankondiging van Beter Onderwijs Nederland dat men de Hogeschool van Amsterdam voor de Ondernemingskamer zal slepen klinkt dreigend, maar blijkt flinterdun, zo heeft ScienceGuide uit juridische kring vernomen. Zeven vragen en zeven antwoorden.

Waar gaat dit over?

Sinds 2005 is de Hogeschool van Amsterdam bezig een nieuwecampus te ontwikkelen rond de Wibautstraat. Deze Amstelcampusbestaat deels uit nieuwbouw, deels uit gerenoveerde gebouwen. Eendeel van het onderwijs van de HvA vindt daar inmiddels alplaats. Met name de nieuwbouw op de plek van het voormaligeWibauthuis heeft vertraging opgelopen. Dat heeft ermee te maken datprojectontwikkelaar Trimp & Van Tartwijk in het najaar van 2009door de hogeschool opzij is gezet na verdenking van grootscheepsevastgoedfraude.

BON en AVV (Alternatief voor Vakbond) maken zich vooral zorgen overde financiële kant van de zaak: de nieuwbouw kost een slordige 300miljoen euro en door de vertraging van de oplevering komen daar nogextra kosten voor tijdelijke onderwijsgebouwen bij. Geld dat nietin het onderwijs gestoken kan worden, stellen de vakbonden diedocenten aan de HvA vertegenwoordigen.

Wat willen BON en AVV?

BON en AVV hebben op 2 april via het programma EenVandaag aangekondigd de HvA voor de Ondernemingskamer tezullen slepen. Ze willen de Ondernemingskamer laten uitzoeken ofhier sprake is van wanbeleid. “Eigenlijk wilden we een WOB-verzoekindienen”, zo zei Presley Bergen (BON). “Maar omdat de Hogeschoolvan Amsterdam een stichting is, kan dat niet. En dus gaan we naarde Ondernemingskamer.” Maar eerst geven ze de Hogeschool vanAmsterdam gelegenheid op hun klachten te reageren.

Wie kan er naar de Ondernemingskamer?

In een BV kan de ondernemingsraad naar de Ondernemingskamerstappen om een enquêteprocedure te starten. De Ondernemingskamertoetst dan of de directie van de BV zich in haar beleid heeftgehouden aan de wet. Deze procedure kan namens de ondernemingsraadook door een vakbond aanhangig gemaakt worden. In een stichtingheeft alleen de medezeggenschapsraad procesbevoegdheid. BON en AVVkunnen dus niet naar de Ondernemingskamer om de Hogeschool vanAmsterdam aan te klagen.

Wat is de verdediging van het college van bestuur?

De hogeschool heeft al laten weten het niet eens te zijn met dekritiek. “De financiering van de bouw van de Amstelcampus gaat nietten koste van het onderwijs. De HvA geeft jaarlijks maximale 10-12%van het totale budget uit aan huisvesting, huren of nieuwbouw. Ookmet de huidige budgetten blijft de HvA binnen de afgesprokenbandbreedte.”

“Er gaat dus geen geld van onderwijs naar huisvesting. DeHvA kiest er voor om zelf de onderwijsgebouwen te laten bouwen.Schoolgebouwen gaan generaties mee en de HvA heeft de kennis vanhet onderwijs zelf in huis. Dat geeft zekerheid en vertrouwen envoorkomt dat er te hoge huren moeten worden betaald aanvastgoedbeleggers”, aldus een verklaring van het bestuur.

Wat kan de medezeggenschapsraad met deze kwestie?

De medezeggenschapsraad kan zijn zorgen uitspreken. Een gangnaar de Ondernemingskamer heeft weinig zin, want dat kan alleen alshij zich gepasseerd voelt in het uitoefenen van haar advies- eninstemmingsrecht. Voor beslissingen die tijdens de bouw wordengenomen, hoeft de medezeggenschap niet te worden geraadpleegd.

Is het wel verstandig dat hogescholen zulke grotevastgoedrisico’s nemen als de HvA doet?

Rob Scheerens, die als voorzitter van de HvA in 2005 de opdrachtgaf tot de ontwikkeling van de Amstelcampus, is die meningtoegedaan. Het was de bedoeling dat Trimp & Van Tartwijk ookeigenaar van de gebouwen zou worden. Maar als jeprojectontwikkelaar in opspraak is geraakt, kan het verstandig zijnom zelf eigenaar van de gebouwen te worden. Raden van toezichtkijken bij vastgoed namelijk vooral naar de beperking vanrisico’s.

BON en AVV klagen over de bouw van de Amstelcampus, maarlijken vooral gekant tegen de voorgenomen fusie van HvA en UvA.Gaat de voorgestelde fusietoets in de wet Goed Bestuurdaar iets tegen helpen?

In het voorstel van wet Goed Bestuur van OCW datnu bij de Eerste Kamer ligt, wordt voorgesteld dat instellingenniet zomaar kunnen fuseren. Ze moeten eerst toestemming vragenbij de minister van OCW. Die bepaling in de wet heeft vooral eensymbolische functie. Een intensieve samenwerking zoals nu tussenHvA en UvA zal daardoor niet verboden worden.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK