Wie stuurt het onderwijs?

Nieuws | de redactie
3 mei 2010 | Beleid zwalkt tussen deregulering en detailsturing en het onderwijs zwalkt mee. De rol van instellingsbesturen is sinds de HOAK-nota belangrijker geworden, maar hebben docenten daarbij voldoende ruimte behouden? 18 mei organiseert de HAN een minisymposium hierover en wordt een boek over dit thema gepresenteerd.

Geen goed onderwijs zonder goede besturing enontwikkelingssturing. Met name de nationale overheid speelt daarineen centrale rol. De intensiteit van de bemoeienis van de overheidmet het onderwijs is sterk toegenomen.

‘Verstatelijking’ heet dat: een steeds complexer en verfijnderstelsel van regels dat niet zelden eerder als ‘hinderlijk’ dan als’helpend’ wordt ervaren. Tegelijkertijd worden schoolbesturenuitgedaagd dynamiek in hun bestuur en organisatie te brengen.

De ‘overmaat’ aan bestuur en de waarneming dat de nationaleoverheid al die sturingspretenties niet waar kon maken, leidden er in de jaren zeventig tot een steeds nadrukkelijker zoektochtnaar andere manieren om het onderwijs te organiseren en tebesturen. Sindsdien zijn schoolbesturen verzelfstandigd vanuit degedachte dat de overheid niet langer vanuit één centraal punt kansturen.

Scholen worden, met de lumpsumbekostiging in de hand, uitgenodigdom zich creatief en ondernemend op te stellen, in het belang van dedeelnemer en de publieke zaak. Zo hebben de kleinschalige,verzuilde scholen plaatsgemaakt voor de  grote,verzelfstandigde professionele organisaties.

Deze kanteling in het bestuur van het onderwijs is een onvoltooidproces. Het zichtbaar maken en tot leven te laten komen van juistdeze dynamiek in  bestuur, organisatie en regelgeving vormt derode draad   van het boek ‘Wat is goedonderwijs? Bestuur en regelgeving’ van Ruud Klarus & Frans deVijlder (red.).

Klarus en De Vijlder zijn beiden als lector verbonden aan deFaculteit Educatie van de HAN. Ter gelegenheid van het verschijnenvan hun boek vindt op 18 mei een minisymposium plaats. Behalve deschrijvers zullen Leonard Geluk (Voorzitter College van Bestuur ROCMidden Nederland), Simone Walvisch (Bestuurslid PO-Raad) en KristelBaele (Lid College van Bestuur HAN) het woord voeren.

Minisymposium 18 mei. Plaats: HAN, Faculteit Economie enmanagement, Ruitenberglaan 31, Arnhem; tijd: 13.30 uur tot 17.00uur. Informatie: jeanette.dusschooten@han.nl .

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK